Arhive lunare: februarie 2018

12 versete biblice la început de post

Matei 7:1 Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.


Matei 6:16 Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor.


Matei 5:16 Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.


Luca 6:36 Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv.


Romani 12:12 Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi.


Efeseni 4:32 Ci fiţi buni între voi şi milostivi, iertând unul altuia, precum şi Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos.


Matei 26:41 Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios.


Marcu 11:25 Iar când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, ca şi Tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greşealele voastre.


Luca 6:28 Binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce vă fac necazuri.


1 Tesaloniceni 5:17  Rugaţi-vă neîncetat.


Luca 4:4 Şi a răspuns Iisus către el: Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu.


Pilde 3:5 Pune-ţi nădejdea în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe priceperea ta.

Florin CREŞTINUL

Patriarhul Daniel | 40 de cuvinte despre post

 1. Nu postim pentru a fi văzuţi sau lăudaţi de oameni, ci postim ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu.

 2. Postul este o dăruire a noastră faţă de Dumnezeu, o ofrandă de sine adusă lui Dumnezeu ca recunoştinţă şi ca dorinţă de sfinţire a vieţii (cf. Romani 12, 1).

 3. Postim pentru că Îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât darurile Lui materiale pe care le consumăm.

 4. Postul este ofrandă a iubirii omului față de Dumnezeu.

 5. Cine postește, dar nu se roagă, nu adună lumină spirituală în suflet, ci realizează doar un exercițiu biologic și psihologic, motivat igienic sau estetic.

 6. Postul adevărat nu este numai abținere de la bucate de origine animală, ci și înfrânare de la orice lăcomie materială și poftă de stăpânire egoistă asupra altora, înfrânare de la orice gând, cuvânt sau fapte care diminuează iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele.

 7. Postul adevărat trebuie să fie unit cu smerenia și cu bucuria, spre a fi o lucrare interioară, intimă, sufletească, de comuniune personală a omului cu Dumnezeu Care vede tainic și tăcut sufletul și faptele omului credincios și jertfelnic, rugător și postitor.

 8. Prin post participăm tainic la postul de patruzeci de zile al Mântuitorului în pustie. Nimeni nu se poate lupta cu duhurile rele și cu patimile întunecate, egoiste, dacă nu a dobândit mai întâi lumina harului divin prin post și rugăciune.

 9. Mai ales în perioada Postului suntem chemați să îndreptăm comportamentul sau atitudinea lui Adam cel vechi din noi, nu dând vina pe alții pentru păcatele noastre, ci recunoscând și plângând propriiile păcate, judecându-ne pe noi înșine în  Taina Pocăinței sau a Spovedaniei, pentru a primi iertarea păcatelor și a ne împărtăși de iubirea sfântă a lui Hristos, dăruită nouă în Sfânta Euharistie.

 10. Dacă este însoţit de fapte plăcute lui Dumnezeu, postul face din omul postitor lumină între oameni şi vas ales al slavei lui Dumnezeu.

 11. Postul reprezintă izvor de râvnă sfântă după Dumnezeu.

 12. Postim pentru că Îl iubim pe Domnul Hristos și dorim să ne hrănim mai mult din cuvântul Evangheliei, din cuvântul Scripturii, din cuvintele pe care le auzim în sfintele slujbe și să întărim rugăciunea noastră, ca să creștem spiritual.

 13. Postul este și semnul dorinței omului credincios de a se elibera de lăcomia după lucruri materiale limitate și trecătoare spre a se uni prin rugăciune mai intensă cu Dumnezeu Cel nelimitat și netrecător.

 14. Postul adevărat are ca scop ridicarea omului deasupra bunurilor materiale sau pământeşti, pentru a primi bunuri spirituale cereşti, pentru a se uni, prin rugăciune şi împărtăşire euharistică mai deasă cu Dumnezeu Cel din ceruri, Izvorul vieţii şi al bucuriei veşnice din Împărăţia cerurilor.

 15. Postul este nu numai material, ci și spiritual, adică postul ochilor, al gurii, al inimii.

 16. Postul susţine rugăciunea omului credincios care consideră legătura sa cu Dumnezeu ca fiind centrul, lumina şi hrana sufletului său.

 17. Postul adevărat produce o schimbare a modului de a fi al omului, o trecere de la lăcomia sau iubirea pătimaşă de cele materiale la iubirea de cele spirituale, pentru a cultiva mai intens rugăciunea sau comuniunea de iubire cu Dumnezeu Cel nematerial, nelimitat şi netrecător.

 18. Inima sau sufletul omului postitor dobândeşte libertatea de-a se îmbogăţi permanent din iubirea infinită şi eternă a lui Dumnezeu.

 19. Omul duhovnicesc, rugător şi postitor, luminat de harul lui Hristos, dobândeşte gândire şi privire duhovnicească, foloseşte cuvinte duhovniceşti şi săvârşeşte fapte duhovniceşti, prin care se aseamănă cu sfinţii lui Dumnezeu.

 20. Postul este o stare spirituală de jertfă sau ofrandă a celui care postește, stare cultivată în mod liber și după puterea fiecăruia.

 21. Postul este o lucrare spirituală bineplăcută lui Dumnezeu, când se practică din iubire pentru El.

 22. Dorim să ne hrănim cu iubirea Lui Dumnezeu mai mult decât cu darurile Lui materiale, limitate și trecătoare. De aceea, în timpul postului se diminuează cantitatea hranei materiale și sporește hrana spirituală. Citim mai des și mai mult Sfânta Scriptură, ne rugăm mai mult, ne spovedim mai des, eliberându-ne de un trecut apăsător, și ne împărtășim mai des.

 23. Postul pacifică patimile egoiste, luminează mintea, sfinţeşte simţirile, schimbă atitudinea şi comportamentul faţă de oameni şi faţă de natură, înţelegându-le pe toate în lumina prezenţei iubitoare a lui Dumnezeu.

 24. Postul nu trebuie redus la o activitate exterioară, pentru a fi remarcat sau lăudat de oameni, ci trebuie practicat ca pe o faptă plăcută lui Dumnezeu, ca pe o dăruire de sine lui Dumnezeu şi ca detaşare de cele materiale pentru a se îmbogăţi spiritual.

 25. Mai ales în acest post al Paştilor, credincioşii, prin înfrânare de la bucate şi de la păcate, prin rugăciune şi milostenie, răstignesc în ei patimile egoiste şi adună în suflet lumină de Înviere.

 26. Sinceritatea în iubire, smerenie în relaţiile cu semenii, sârguinţă multă pentru bine, duh fierbinte în credinţă, slujire lui Dumnezeu, nu idolilor sau duhurilor rele, nădejde cu bucurie, răbdare în suferinţă, rugăciune stăruitoare, ospitalitate faţă de străini, toate aceste virtuţi sunt roade şi lumini ale înnoirii vieţii din şcoala postului adevărat unit cu rugăciunea şi fapta bună.

 27. Postul, smerenia, rugăciunea şi iertarea pregătesc reconcilierea cu Dumnezeu şi cu oamenii şi sfinţirea vieţii.

 28. Postul este armă de luptă împotriva ispitelor venite de la demoni.

 29. Postul face rugăciunea mai smerită, iar rugăciunea smerită devine cea dintâi hrană a postitorului.

 30. Prin postire noi dobândim prezenţa lucrătoare a lui Dumnezeu în noi ca iubire smerită, apoi o arătăm în jurul nostru prin cuvinte şi fapte, prin atitudine şi stări duhovniceşti, prin toată fiinţa noastră, prin sufletul şi trupul nostru.

 31. Postul este o perioadă de luminare a sufletului şi de împodobire a lui cu prezenţa sfinţitoare a lui Dumnezeu.

 32. Acesta este rostul perioadei de post: lepădarea de cele ale întunericului, curăţirea de păcat care aduce întuneric în viaţa noastră şi luminarea sufletului cu acele arme care ne ajută să respingem ispitele păcatului.

 33. Postul este un discernământ al valorilor spirituale.

 34. Postul se săvârşeşte cu bucurie, nu cu întristare.

 35. Postirea ca dezlipire de lucrurile limitate şi trecătoare şi unire sau alipire a noastră de Dumnezeu cel nelimitat şi netrecător înseamnă începutul libertăţii noastre interioare.

 36. Numai când avem smerenie, pocăinţa, rugăciunea şi postul sunt folositoare.

 37. Postul este o şcoală a libertăţii de a folosi binele.

 38. Postim ca să putem iubi mai mult pe Dumnezeu şi pe semeni.

 39. Postul este timpul nevoinţelor duhovniceşti mai intense pentru a spori comorile din suflet.

 40. Vremea postului unit cu rugăciunea şi fapta bună este o perioadă de răstignire a patimilor egoiste prin asceză sau nevoinţă.

Recomandări pentru post: nădejde, conştiinţă şi o inimă care bate pentru mântuire

Cu prilejul începerii Postului Sfintelor Paști, Pr. Constantin Necula, consilier misionar-pastoral şi de imagine al Mitropoliei Ardealului, a făcut mai multe recomandări pentru credincioșii care doresc să împlinească așa cum se cuvine „urcușul spre înviere”.

2013_post-mare„Nădejde, conştiinţă şi o inimă care bate pentru mântuire”, recomandă părintele, dar nu fără Mântuitorul. „Nu e greu, e imposibil fără Hristos”, a atras atenția preacucernicia sa.

În declarațiile făcute pentru Agerpes, Pr. Necula a subliniat faptul că „oricât ar fi de puţin efortul nostru, el este luat în seamă de Hristos, bucurosul nostru Dumnezeu”.

Pe lângă recomandările făcute, părintele profesor a evidențiat faptul că „postirea refuză norma, pentru că dovedeşte libertatea de a împlini articularea noastră în Trupul cel tainic al Mântuitorului, care este Biserica”.

Pr. Necula a spus că cel mai important exercițiu legat de postire este asumarea omeniei:

„Să ne dăm seama dacă suntem ok ca oameni, pentru că Postul cel Mare are şi sensul acesta de a ne asuma omenia. La vremea de acum a dezbinării generalizate, cred că acest exerciţiu al reînomenirii noastre devine extrem de important. Fundamental.”

Părintele a evidențiat, de asemenea, și faptul că „împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului este punctul culminant al postirii”, pentru că „a te împărtăşi cu Hristos înseamnă a fi părtaş Învierii”.

Florin CREŞTINUL

142 ani de la naşterea părintelui artei moderne – Constantin Brâncuşi

Se împlinesc luni 142 ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, părintele artei moderne, după cum l-a numit Patriarhul Daniel. Artistul care a unit credinţa cu arta, naţionalul cu universalul și efemerul cu eternal s-a născut la data de 19 februarie 1876, în localitatea Hobița, județul Gorj.

Școala primară a urmat-o la Peștișani și Brădiceni.

Constantin-brâncuşiDupă ce a urmat Școala de Arte și Meserii  (1894 – 1898) vine la București unde se înscrie la Şcoala Belle Arte.

Artistul părăsește România în anul 1903, având ca destinaţie Franța. Doi ani mai târziu, în anul 1905 este admis la cea mai importantă academie de arte plastice a vremii, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.

În anul 1906 expune pentru prima dată la Société Nationale des Beaux-Arts și la Salon dʼAutomne, Paris. 8 ani mai târziu deschide prima expoziție în Statele Unite ale Americii, la Photo Secession Gallery din New York.

În 1937 primește comanda pentru Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu, conceput ca un monument comemorativ închinat soldaților căzuți în Primul Război Mondial, care avea trei părți: Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana fără sfârșit. Participă la mai multe expoziții din Statele Unite și de la Paris.

Ultima mare expoziție personală a lui Brâncuși a fost expusă în anul 1955 la Guggenheim Museum din New York, organizată de J.J. Sweney, cu 59 sculpturi, 10 guașe și desene. Tot în acel an participă la expozițiile The Levin Collection de la Cranbrook Academy of Art, Bloomield Hills, Harry Winston Collection, Michigan Museum of Art și Sculpture, Drawings and Paintings de la Curt Valentine Gallery din New York.

În data de 16 martie 1957, Constantin Brâncuși trece la cele veșnice. Pe 19 martie, după slujba prohodirii, este înmormântat în Cimitirul parizian Montparnasse.

Volumul Brâncuși Sculptor Creștin Ortodox

Apărut la editura Trinitas, volumul Brâncuși Sculptor Creștin Ortodox semnat de Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, evidenţiază credința și spiritualitatea creștin-ortodoxă în opera lui Constantin Brâncuși.

Într-un cuvânt adresat cu ocazia comemorării lui Constantin Brâncuși, Preafericirea Sa a evidențiat că publicarea acestui text este un omagiu pios adus memoriei celebrului sculptor român.

Elena TURCULEANU

Ministrul Fifor vrea ca România să cumpere trei submarine

„Programul referitor la submarine este în analiză, în momentul de faţă, la Forţele Navale Române. Se discută despre tipul de submarin pe care să-l putem avea în dotarea forţelor navale”, a precizat ministrul Mihai Fifor.

Întrebat ce model de submarin este avut în vedere, ministrul a răspuns că „încă nu avem definitivată această analiză 646x404tehnică pe care ne-o dorim. Odată ce analiza tehnică va fi gata, paşii sunt următorii: vom merge, ca şi cu orice alt program major de înzestrare, în CSAT pentru a obţine aprobarea pe acest program major de înzestrare şi vom solicita, de asemenea, aprobarea Parlamentului pentru acest program major de înzestrare. Eu când am vorbit de submarine am spus că solicitarea este de a avea în dotare trei submarine. Este un program pe termen mediu şi lung. În opinia noastră ar putea începe după 2020 o astfel de achiziţie, dar totul se face prin dialog competitiv, pentru că ne dorim ca lucrurile să se deruleze cât mai mult în favoarea statului român. Dialog competitiv înseamnă transparenţă maximă, respectarea prevederilor legale româneşti, dar şi europene şi, în ultimă instanţă, ne interesează foarte mult off-setul de la astfel de contracte, cum este de pildă cel de la corvete, unde off-setul va fi folosit pentru modernizarea fregatelor din dotarea Forţelor Navale Române”.

Ministrul Mihai Fifor a făcut aceste precizări într-o conferinţă de presă organizată, marți, la sediul MApN.

Întrebat dacă a discutat cu ministrul Apărării din Germania la Conferinţa de securitate de la Munchen despre intenția României de a cumpăra submarine, Fifor a precizat că întâlnirea cu omologul german a vizat sprijinul german pentru Brigada multinaţională de la Craiova, dar şi cooperarea industrială.

„Germania nu poate participa la nivel de ministru la achiziţia submarinelor. Am avut o bilaterală foarte bună cu ministrul german al Apărării. În linii mari, ne-am referit la sprijinul pe care îl solicităm din partea Germaniei pentru dezvoltarea Brigăzii multinaţionale de la Craiova. (…) Am discutat şi despre cooperarea industrială, pentru că fiecare stat întreabă despre cooperarea industrială. Toată lumea doreşte să ştie în ce fel va contribui România la formatul PESCO şi pe ce programe de cooperare industrială vom participa”, a explicat Mihai Fifor.

Iosif VARGA

Rachetele americane Patriot ar putea fi instalate pe camioane produse în România

Compania germană Rheinmetall ar putea produce în România, la Moreni, camioane militare pe care vor fi montate toate elementele sistemului Patriot achizitionate de la companiile americane Raytheon și Lockheed Martin.

Compania germană Rheinmetall, care deține jumătate din acțiunile societății mixte Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), cu sediul la Moreni, ar putea produce, în România, camioane militare din familia Hx pe care vor fi montate toate elementele sistemului Patriot achizitionate de la companiile americane Raytheon și Lockheed Martin.

Această informație este inclusă într-un comunicat de presă difuzat, joi, de firma germană.

După cum se știe, la finalul anului 2017, compania mixtă româno-germană Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) a primit aprobarea de la Consiliul Concurenţei şi a fost înscrisă în Registrul Comerţului. În noua companie, cu sediul la Moreni (județul Dâmbovița), un pachet de 50% din acţiuni este deţinut de Compania Naţională ROMARM S.A. – Filiala Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. (UAM), iar restul de Rheinmetall.

Primul produs construit la Moreni în parteneriat cu Rheinmetall este transportorul blindat pentru trupe (TBT) „8×8 AGILIS”, bazat pe o soluție de cercetare româno-germană. Proiectul AGILIS va duce la construirea a circa 400 de transportoare blindate pentru MApN, primul urmând să iasă pe poarta uzinei de la Moreni în anul 2020.

Până în prezent, între România și compania germană nu s-a negociat și producerea de camioane militare, dar Ministerul român al Apărării și-a manifestat interesul pentru asemenea produse.

Familia de vehicule blindate Hx2, realizată de Rheinmetall, are mai multe variante, de la 4X4 la 10×10, configurabile pentru mai multe tipuri de misiuni. Unul dintre avantajele Hx2 este designul șasiului, extrem de robust, ceea ce permite adăugarea mai multor elemente de protecție, la cerere.

Mobilitatea și capacitatea de a rula pe orice tip de teren sunt completate de rezistența la temperaturi extreme, variind de la -32 de grade la +49 de grade Celsius.

Pentru armata Germaniei s-a semnat un contract pe șapte ani, în valoare de aproape un miliard de euro, în baza căruia divizia MAN Military Vehicles va livra 2.200 de vehicule de tip Hx2.

sistemele-de-rachete-patriot-ar-putea-fi-montate-pe-camioanele-produse-de-nemtii-de-la-reihnmetall-toata-operatiunea-ar-putea-fi-facuta-la-moreni

Bloomberg: România „se îndreaptă într-o direcţie greşită”

România se numără printre ţările cu „cele mai nefericite economii”, potrivit unei analize realizate de Bloomberg. Agenţia scrie că ţara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită din punct de vedere economic.

crestere-economica-economieTopul „celor mai nefericite economii” a fost realizat pe baza prognozelor privind inflaţia şi evoluţia pieţei muncii. Primele ţări în acest clasament sunt Venezuela, ţară care se confruntă cu hiperinflaţie, şi Africa de Sud. Argentina, Egiptul, Grecia, Turcia, Ucraina, Spania, Brazilia, Arabia Saudită și Serbia completează Top 10.

Agenţia Bloomberg a inclus şi ţara noastră în acest clasament, argumentând că România „se îndreaptă într-o direcţie greşită”. Astfel, România este acum pe locul 34, urcând 16 poziţii în acest clasament. Jurnaliştii atrag atenţia asupra creşterii inflaţiei la 3,3%, precum şi asupra încercărilor Băncii Naţionale de a tempera fenomenul prin majorări succesive ale ratei dobânzii de politică monetară.

BNR a crescut recent prognoza de inflație pentru acest an, estimând un vârf de până la 5% în prima parte a anului și un final la 3,5%, cu 0,3 puncte procentuale peste prognoza anterioară.

Nu este pentru prima oară când Bloomberg atrage atenţia asupra economiei ţării noastre. Recent, agenţia a publicat un articol amplu despre ţara noastră, cu titlul „Atunci când a avea cea mai rapidă creştere din UE nu te face mai bogat”.

Elena TURCULEANU

Cum eludează unii consultanți Fiscul în paradisurile fiscale

S-a scris foarte mult, după ce au izbucnit scandalurile legate de LuxLeaks şi Panama Papers, despre felul cum îşi transferă profiturile companiile mari în paradisurile fiscale. Mult mai puţin spre deloc s-a scris despre faptul că acelaşi lucru îl fac uneori şi consultanţii fiscal

Din experienţa pe care o capătă lucrând pentru alţii, consultanții folosesc cunoştințele pe care le obţin pentru a-şi majora profiturile proprii.

„Să fie clar”, explică Dan Schwartz, managing part-ner RSM România, „a vorbi despre transnaţionalele cele rele, care îşi exportă profiturile din ţară, este eronat şi toxic. Ele fac acest lucru legal, pentru că găsesc căile legale de a o face”. Este treaba statului de a găsi pârghiile legale pentru a îngrădi aceste practici, spune Schwartz.

Dar care sunt metodele prin care înşişi consultanţii fiscali se impregnează cu practicile companiilor care îşi sifonează profiturile în paradisurile fiscale şi adoptă aceleaşi metode şi practici? „Îţi faci un off-shore. Eşti acţionar, încasezi dividende”, a explicat pentru „România liberă“ analistul economic Sorin Dinu. Apoi a continuat, explicând în detaliu că, „mai mult decât atât, poţi să-ţi faci nişte contracte de consultanţă”.

Ce înseamnă să fii agresiv în fiscalitate

Contractele de consultanţă sunt unele dintre şmecheriile des folosite. Dan Schwartz a explicat pentru „România liberă“ că există trei căi de eludare a Fiscului: planificarea fiscală normală este prima şi este în conformitate cu legea; planificarea fiscală agresivă este acum mult îngrădită de BEPS (Base Erosion Profit Shifts, un studiu făcut de OECD pentru statele membre – n.n.).

România aplică principiile BEPS prin OG 79, care a făcut şi transferul contribuţiilor de la angajator la angajat. Partea cu BEPS este partea bună a OG 79/2017; în fine, mai este vorba despre a treia cale – încălcarea legii.

La vânătoare de bani

Revenind la contractele de consultanţă… „aceasta este o cale”, spune Sorin Dinu. Dar există soluţii pentru a stopa practica aceasta? Da, spune analistul economic: „Bulgaria a blocat această formă de profit shifting foarte-foarte simplu”. Astfel, Fiscul de la sud de Dunăre „nu recunoaşte contractele de consultanţă cu firmele offshore”.

Mai există şi alte metode de a eluda Fiscul, pe care le aplică inclusiv consultanţii fiscali? „Altă cale este să cumperi un serviciu în afară, aparent sub forma unui serviciu de la un terţ. Acesta este tot un gen de contract de consultanţă”, spune tot Sorin Dinu.

Metoda off-shore-ului

El a explicat și cum anume se face acest lucru: „Prin intermediul unui offshore, cum făcea și o mare companie de stat din România. Un offshore cumpăra marfa de la aceasta şi o vindea la terţi. Profitul rămânea acolo”, spune Dinu.

„Căile sunt puţine, dar probabil că există şi altele pe care nu le ştim noi”, arată expertul, apoi detaliază: „Să ne gândim puţin – sunt consultant, am nişte bani, îi scot în afară şi îi depun într-o bancă. Metodele de evaziune pot să fie o mulţime”.

Ce se poate face totuși, concret, explică tot el: „De exemplu, rezidenţa fiscală este o soluţie. Toate operaţiunile prin care scoţi bani în afară se pot face într-o manieră inteligentă, cu nişte tranzacţii, care să retragă banii din firmă, gen prestări de servicii externe. Cumperi servicii externe. Contracte de consultanţă, de management”, spune Dinu.

Reticenţă şi prudenţă

În cursul discuţiilor pe care le-am avut cu mai mulţi consultanţi pe acest subiect, unul dintre obstacolele de care ne-am lovit a fost că ni s-a răspuns: „Nu vă spun cum anume, pentru că nu este în codul de etică al profesiunii mele să vă explic cum anume să procedaţi ca să eludaţi Fiscul”. Doi consultanţi fiscali au refuzat implicit să discute cu noi pe acest subiect, din acest motiv.

„Să ne gândim puţin – sunt consultant, am nişte bani, îi scot în afară şi îi depun într-o bancă. Metodele de evaziune pot să fie o mulţime.“ SORIN DINU, ANALIST ECONOMIC

„Este o problemă de cod de etică a profesiei, care există şi care trebuie respectat”, a explicat Dan Schwartz, referindu-se la faptul că unii consultanţi fiscali şi-ar folosi cunoştinţele pentru a eluda chiar ei Fiscul.

„Poate că sunt consultanţi care fac asta, poate că nu sunt consultanţi care fac asta”, a spus Schwartz, subliniind că „nu pot să vorbesc în numele altora, pentru că n-am de unde să ştiu exact ce face fiecare”.

Au fost cazuri, dar nu s-a încălcat legea

El a refuzat să spună dacă există astfel de cazuri pe care le cunoaşte: „Mă feresc să acuz, în lipsă de probe. Totuşi, în ceea ce priveşte practica internaţională, au fost cazuri în care firme de consultanţă relativ cunoscute au ajutat multinaţionalele nu să încalce legea, ci să o folosească în favoarea lor”.

Cu alte cuvinte, există firme de consultanţă care i-au consiliat cum să se optimizeze fiscal. „Exact. Noţiunea este perfect acceptabilă, în condiţiile în care tranzacţiile au în ele substanţă economică. Sunt derulate în scopuri de business, nu strict fiscale. În ceea ce priveşte consultanţii… unul e într-un fel, altul într-alt fel, ca la oameni. Unii mai corecţi, alţii mai puţin corecţi. Aceasta este o chestiune valabilă şi pentru contribuabili. De asta există autorităţi fiscale, care trebuie să dea mediului de afaceri confortul corectitudinii şi legalităţii business-ului”, a mai spus Schwartz.

Încasările, afară

El a explicat că, la o simplă intrare pe website-ul IRS din SUA, se poate observa că scopul lor este de a asigura protecţia contribuabililor corecţi faţă de cei incorecţi. „Scopul lor nu este să aducă bani la bugetul SUA, ci de a asigura protecţia contribuabililor corecţi. Că implicit aduc bani la buget, absolut”, a subliniat expertul.

Sorin Dinu se gândeşte şi la altceva: „Consultantul fiscal trebuie să fie persoană fizică română. El poate să spună că-şi pune încasările pe o firmă de afară”. Analistul economic dă exemplul unui consultant român a cărui firmă era înregistrată în Insulele Virgine Britanice.

“Ceea ce făcea el era absolut legal. Problema este că la conturile de acolo poţi să ataşezi nişte carduri, pentru nişte subconturi”, a mai spus Dinu. În continuare, aceste subconturi sunt utilizate de deținătorul lor, care nu întotdeauna vrea să treacă și pe la ANAF.

„În momentul în care iei banii de acolo, aceştia se transformă automat în venit, pe care trebuie să îl declari în România. Clienţii lui ar fi trebuit să-l declare”, a explicat Dinu.

Da, dar aceasta este altfel de consultanţă: consultanţă financiară, nu fiscală. Da, spune analistul, dar este simptomatică şi interesantă ca fiscalitate.

Silvia ANDREI

Donald Trump este de acord cu înăsprirea legislației armelor din SUA

Preşedintele SUA, Donald Trump, este „favorabil” măsurilor în sensul intensificării verificărilor în cazul persoanelor care vor să deţină arme de foc, anunţă Casa Albă, după o serie de atacuri armate soldate cu sute de morţi.

„Chiar dacă discuţiile sunt în curs şi sunt analizate posibilităţi de modificare a legislaţiei, preşedintele este favorabil 9105416-3x2-940x627eforturilor de îmbunătăţire a sistemului federal de verificare a deţinătorilor de arme”, a declarat luni după-amiază Sarah Sanders, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei SUA.

Donald Trump a discutat cu senatorul republican John Cornyn despre un proiect de lege elaborat în comun cu democraţii privind măsuri de control asupra armelor de foc, informează CNBC. Proiectul de lege prevede verificări detaliate în cazul oricărei persoane care vrea să deţină armă de foc.

Donald Trump este unul dintre susţinătorii dreptului cetăţenilor americani de a deţine arme de foc. În plus, el are o colaborare strânsă cu Asociaţia Naţională pentru Arme de Foc, organizaţie care a oferit finanţare campaniei sale electorale.

Nikolas Cruz, un elev care fusese exmatriculat, a deschis focul săptâmâna trecută, cu o armă semiautomată, în Liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland (Florida), omorând 17 persoane, majoritatea adolescenţi. Deşi se cunoştea că avea comportament violent, bărbatul în vârstă de 19 ani primise dreptul de a deţine o armă de foc.

Atacurile cu arme de foc s-au intensificat în ultimii ani în Statele Unite, soldându-se cu sute de morţi.

Iosif VARGA

Tensiuni între SUA și UE pe tema taxelor vamale

Uniunea Europeană poate adopta rapid măsuri de retorsiune vizând produse exportate de Statele Unite în cazul în care Administraţia Donald Trump va decide taxe vamale pentru oţel şi aluminiu.

Administraţia Donald Trump analizează de câteva luni posibilitatea impunerii unor taxe vamale suplimentare la importurile de oţel şi aluminiu, situaţie care deranjează Uniunea Europeană şi numeroase ţări, inclusiv China.

35822679 - two flags of usa and european union on a sky background

35822679 – two flags of usa and european union on a sky background

Bruxellesul a reiterat marţi seară că Uniunea Europeană poate reacţiona simetric. „Suntem pregătiţi să acţionăm rapid şi adecvat dacă exporturile noastre sunt afectate de restricţiile impuse de SUA. Am semnalat deja în mod clar Administraţiei SUA, la cel mai înalt nivel, că măsurile care ar afecta industria UE ar genera îngrijorări profunde”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene.

Conform unor surse citate de agenţia de presă DPA şi de publicaţia Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Bruxellesul a alcătuit deja o listă a produselor americane care vor fi vizate de restricţii. Pe listă figurează produse de genul sucurilor de portocale din California, roşii şi cartofi, precum şi motociclete Harley-Davidson şi whisky american.

Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, a avertizat Washingtonul în 2017 că un „război comercial” între Uniunea Europeană şi Statele Unite ar fi în dezavantajul ambelor părţi. „Chiar vor americanii să ajungă la război comercial cu Europa? Un război comercial ar fi dăunător atât intereselor Europei, cât şi intereselor Statelor Unite”, afirma Jean-Claude Juncker, în martie 2017, într-un interviu acordat revistei germane Bild. Juncker a atras atenţia că Uniunea Europeană tratează cu seriozitate tonul protecţionist al lui Donald Trump şi se pregăteşte pentru orice situaţie în relaţiile comerciale bilaterale. Ulterior, în vara anului 2017, Juncker atrăgea atenţia că „sloganul «America pe primul loc» nu poate însemna faptul că interesele Europei sunt pe ultimul loc”, subliniind că Bruxellesul „poate reacţiona adecvat în doar câteva zile”, , afirmă surse citate de agenţia DPA şi de publicaţia Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), citate de Mediafax.

Iosif VARGA

Două locomotive s-au defectat în nici 12 ore

Din cauza vechimii considerabile, locomotivele CFR Călători se defectează tot mai des, afectând circulația trenurilor de navetiști, dar și a celor de lung parcurs.

Una dimineață, una după amiaza. Două locomotive care tractau trenuri ale operatorului feroviar de stat CFR Călători s-au defectat ieri, determinându-i pe pasageri să aștepte ore în șir până la reluarea traficului feroviar în condiții normale.

În cursul dimineții, locomotiva trenului Regio 2092, care circulă pe relaţia Târgu-Jiu – Craiova, s-a defectat la ieşirea din staţia Bărbăteşti către Craiova, a anunțat Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). În tren se aflau aproximativ 50 de călători, navetiști, iar din staţia Târgu-Jiu a plecat o locomotivă de ajutor.

Una dimineață, una după amiaza. Două locomotive care tractau trenuri ale operatorului feroviar de stat CFR Călători s-au defectat ieri, determinându-i pe pasageri să aștepte ore în șir până la reluarea traficului feroviar în condiții normale.

În cursul dimineții, locomotiva trenului Regio 2092, care circulă pe relaţia Târgu-Jiu – Craiova, s-a defectat la ieşirea din staţia Bărbăteşti către Craiova, a anunțat Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). În tren se aflau aproximativ 50 de călători, navetiști, iar din staţia Târgu-Jiu a plecat o locomotivă de ajutor.

După mai bine de două ore, traficul feroviar pe secţia de cale ferată 202 a revenit la normal, iar trenul de navetiști, dar și altele care circulau pe această rută au putut să se pună în mișcare. Din cauza locomotive stricate, mai multe trenuri au înregistrat întârzieri mari, între 150 şi 250 de minute.

În cursul după amiezii, a mai venit o informare de la Centrul Infotrafic, care preciza că pe secția de cale ferată 401, în zona stației Salva (județul Bistrița-Năsăud), locomotiva trenului IR 1833 (care circula pe relația Iași — Timișoara) s-a defectat în timpul deplasării. În garniture se aflau are aproximativ 120 de călători. Pentru remedierea situației, o locomotivă de ajutor a fost trimisă din stația Dej Călători, situate la 46 de kilometric distanță.

Vârstă venerabilă a parcului

Aproximativ 85% din locomotivele folosite de CFR Călători au o vechime cuprinsă între 30 și 50 de ani, iar alte 13% au între 25 și 30 ani.

Din cauza lipsei fondurilor de investiții, operatorul feroviar de stat a cumpărat în ultimii 10 ani doar trei locomotive electrice noi. Potrivit unor documente oficiale ale Ministerului Transporturilor, inventarul parcului de locomotive al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători” SA cuprinde un total de 750 de astfel de unități de tracțiune. Din acest total, peste 450 de locomotive, de diverse tipuri, sunt folosite zilnic. Analizând data fabricației, reiese că trei sferturi din locomotive au peste 35 de ani. Dintre acestea, 35% au între 40 și 45 de ani, iar 10% au între 45și 50 de ani.

Florin NAHORNIAC

Leul, în cădere liberă

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat marţi un curs de referinţă de 4,6623 lei/euro, în creştere cu 0,03% faţă de nivelul atins luni, în linie cu tendinţa regională.

Rl online0 comentarii

Actualizat: 20.02.2018 – 13:39

Luni, euro a crescut la 4,6609 lei, iar vineri a scăzut la 4,6595 lei.

Marţi, leul s-a depreciat în raport cu euro, în linie cu tendinţa regională. Alte monede din regiune, precum zlotul polonez, coroana cehă şi forintul maghiar, s-au depreciat pe piaţa interbancară în raport cu euro.

Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat de la 3,7530 lei la 3,7780 lei.

Cursul francului elveţian a scăzut de la 4,0471 lei la 4,0408 lei, anunță News.ro.

Regimul Assad folosește arme chimice

McMaster: Rapoartele publice “indică în mod clar utilizarea armelor chimice de către Asaad”.

Consilierul ONU pentru securitate națională, McMaster, a declarat sâmbătă că rapoartele publice arată că președintele sirian Bashar al-Assad a folosit arme chimice.

710984-vSKLFuYWIgcyVRbqe4Jf3oc36TUStlm7“Conturile publice și fotografiile arată în mod clar că regimul Assad continuă să folosească armele chimice”, a declarat McMaster la Conferință pentru securitate internațională care are loc la München.

“Este timpul ca toate statele să tragă la răspundere sirian și sponsorii acestuia, care sunt răspunzători de acțiunile lor și să sprijine eforturile ONU pentru Interzicerea Armelor Chimice”, a spus el.

McMaster nu a specificat conturile publice sau imaginile la care s-a referit.

La începutul acestei luni, secretarul american al Apărării, Jim Mattis, a declarat că guvernul sirian a folosit în mod repetat gazul chimic cu clor, dar a subliniat că SUA nu a avut dovezi de utilizare a gazului sarin.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că “Franța va lovi” dacă armele chimice sunt folosite împotriva civililor în conflictul sirian, încălcând tratatele internaționale, dar că nu a văzut încă acest lucru.

Guvernul sirian a negat în mod repetat folosirea armelor chimice și a spus că sunt adresate numai rebelilor înarmați si militanților jihadiști.

În ultimele săptămâni, cadrele medicale, grupurile pentru ajutor și Statele Unite au acuzat Siria de folosirea în mod repetat a gazului de clor ca armă împotriva civililor în Ghouta și Idlib.

La începutul acestei luni, forțele guvernamentale siriene, care sunt susținute de Rusia și Iran, au bombardat două zone importante ale Siriei pe care se află rebeli.

Eforturile diplomatice au făcut progrese slabe pentru a pune capăt unui război care se apropie acum de al optulea an, care a ucis sute de mii de oameni și a forțat jumătate din populația țării de dinainte de război să își părăsească locuințele.

Iosif VARGA

Toader sugerează că va cere demisia lui Kovesi când va prezenta în parlament raportul de evaluare Dora Vulcan

Ministrul Justiţiei lasă să se înţeleagă că până la finele lunii în curs vom afla dacă va cere sau nu revocarea şefei DNA din funcţia de procuror-şef, pentru că atunci va prezenta în faţa Parlamentului un raport despre activitatea Ministerului Public: DNA, DIICOT şi Parchetul General.

Cu anunțul său, făcut în studioul Antena 3 Toader a reluat o declarație la fel de parcimonioasă pe care a făcut-o și la televiziunea națională în urmă cu o seară.

 „Există articolul 79 şi articolul 88 din Legea 304, care, printre altele, prevăd pentru ministrul Justiţiei o obligaţie: de a prezenta în Parlament, în camerele reunite, un raport privind activitatea Ministerului Public, a procurorilor, cu cele trei componente: Ministerul Public, DNA, DIICOT. De la DIICOT deja am primit raportul. Probabil, până la sfârşitul lui februarie trebuie să-l primesc de la Ministerul Public, de la DNA. Eu le voi primi, pentru că aşa scrie acolo. Trebuie să le prezinte ministrului Justiţiei şi CSM-ului, dar voi cere procurorului general să facă un raport de sinteză pe cele trei componente. Sigur că eu am raportul meu, pornind de la evaluările pe care le am eu. Şi mă voi prezenta, voi solicita preşedinţilor celor două camere să-mi creeze cadrul pentru îndeplinirea acelei obligaţii legale pe care o am, să prezint raportul în timpul pe care mi-l vor acorda. Şi ce voi spune acolo dumneavoastră toader-kovesiveţi vedea şi veţi concluziona, dar şi eu voi explica. Asa spune legea care azi e inca in vigoare, eu trebuie sa ma comport in baza legii care e in vigoare”, a spus Toader la Antena3.

Toader a spus vineri seara că nu a făcut o solicitare oficială președinților celor două camere ale parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, pentru a stabili cand va avea loc sedinta. El a recunoscut, însă, că „informal”, a vorbit cu ei despre acest subiect la ceremonia de depunere a juramantului a Cabinetului Dancila si cei doi i-au spus atunci ca „asteapta momentul”.

Întrebat de moderatorul emisiunii dacă are de gândă să facă, la prezentarea raportului în parlament, propuneri pentru înlocuirea lui Kovesi și Lazăr de la conducerea DNA și a Parchetului General, Toader a amintit că în ultimul raport al Inspecției Judiciare s-a vorbit de repararea, în șase luni a deficiențelor manageriale și că ”au cam trecut 6 luni”.

Amintim că, la închiderea recentă a dosarului Microsoft, anunțată de conducerea DNA care a sesizat și Inspecția Judiciară împotriva procurorului care a administrat dosarul, pentru că faptele de care erau acuzați șase dintre miniștrii cercetați erau deja prescrise, Toader a reacționat și a vorbit, la rându-i, de ”grava deficiență managerială”

La întrebarea unuia dintre invitații permanenți din studioul Antena 3 ”când ne scăpați de Koves și Lazăr”,  Toader a răspuns: „Eu va cunosc aceasta dorinta, asteptare, optiune si am repetat mereu si in seara asta cand se va intampla ceea ce imi cereti”.

Imediat, însă, Toader a făcut o declarație aparent fără legătură cu întrebările care i-au fost puse și care țin de decizia mult așteptată privitoare la schimbarea sau menținerea în funcție a celor doi șefi de Parchete. Declarația sa, însă, poate fi înțeleasă și ca preț al trocului care ar putea exista între el și liderii politici ai coaliției aflate la guvernare și care ar viza propria sa menținere în funcția de ministru al Justiției ca preț al demiterii celor doi în perioada preluării de către România a președinției JAI, postură din care va avea rolul de coordonator al întregului legislativ al UE: 

„Ministrul Justitiei reprezinta statul, nu uitati un lucru, faptul ca ministrul Justitiei face parte din Consiliul JAI, ca ministrul Justitiei, cine va fi el la anul, va lua presedintia rotativa a JAI, va coordona tot ce inseamna legislativ la nivelul UE.

Sigur ca din perspectiva asta, ministrul Justitiei are o responsabilitate, dar sa nu uitam ca raspunderea, indiferent cum este ea, are caracter personal”, a spus Toader, citat de ziare.com.

Și pentru că a fost întrerupt de moderatorul care pare să nu fi înțeles mesajul său, Toader a fost mai explicit

„Nu, ma refeream la altceva. La faptul ca in proiectul de lege care a plecat de la Minister si preluat de comisia speciala (a lui Florin Iordache, n.red.) a existat si exista raspunderea magistratilor, respectand dreptul constitutional, impotriva carora statul trebuie sa se indrepte daca constata eroare vadita„, a conchis Toader.

Raportul pe care Toader anunță că îl va prezenta în parlament – și care vizează activitatea celor trei parchete, DNA, Parchetul General și DIICOT, după ce va primi raportul întocmit de procurorul general Augustin Lazăr, care coordonează activitatea întregului Minister Public – ar fi cel de al doilea raport pe care Tudorel Toader îl face celor doi șefi de Parchete, Lazăr și Kovesi, după cel din luna martie a anului trecut.  El a mai făcut un raport DNA și Parchetului General după ancheta declanșată de procurori împotriva modului în care a fost adoptată de guvernul Grindeanu OUG 13. Atunci, CCR a apreciat că DNA și-a depășit atribuțiile prin anchetarea modului în care a fost emisă OUG 13. Toader a refuzat atunci să-i demită pe Lazăr și Kovesi, după ce primul a preluat ancheta de la DNA și avea să o închidă ulterior. 

În iunie trecut, însă, Toader a sesizat Inspecția Judiciară pentru un control de management la ambele Parchete. Cele două controale au fost incluse în calendarul de activități pentru anul 2017 ca urmare a propunerii ministrului Justiției, Tudorel Toader. Pe 19 iunie, Toader a trimis la Inspecția Judiciară o cerere prin care solicita efectuarea unor controale la DNA și Parchetul General. Cererea era motivată de faptul că la cele două instituții nu au mai fost efectuate controale de foarte mult timp.

După controlul făcut la DNA și la Parchetul General, Inspacția Judiciară a făcut propriul raport în care a constatat că nu sunt motive pentru revocarea celor doi șefi de instituții. Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat pe 31 octombrie raportul întocmit de către Inspecția Judiciară privind controlul efectuat la Direcția Națională Anticorupție. Raportul a ajuns la ministrul Justiției Tudorel Toader cu recomandarea îndreptării deficiențelor manageriale iar pe 21 noiembrie 2017 CSM a preluat concluziile IJ care au stabilit că managementul Parchetului General este unul eficient. 

Tudorel Toader a spus la scurt timp de la formularea celor două rapoarte de evaluare că va da propria sa soluție, lansând la diferinte intervale de timp avertismente privind luarea unei decizii cel puțin în ceea ce o privește pe șefa DNA. Deși, inițial, a spus că va face publică decizia până la finalul anului 2017, și-a delegat competențele și a plecat în concediu până la finalul anului,  pentru ca la începutul lui 2018 să tot reia același tip de declarație ultimativă. Joi seara și vineri seara a anunțat, la cele două televiziuni, că va lega această decizie de raportul pe care-l așteaptă de la procurorul general Augustin Lazăr, șef al Ministerului Public, în urma căruia va prezenta propriul raport în parlament. 

Silvia ANDREI

Primul oraș din Basarabia care a votat unirea cu Țara și sărbătorește Centenarul Marii Uniri! Cimișlia s-a pronunțat pentru UNIRE!

În data de 16 februarie, 2018 la primăria Cimișlia în cadrul ședinței ordinare a Consiliului orășenesc, a fost votat proiectul de decizie cu privire la sărbătorirea Centenarului Unirii și unirea cu țara mamă.

Marșul-Unirii_Chișinău-1200x799Cimișlia s-a pronunțat pentru UNIRE! Este primul oraș din Basarabia care sărbătorește Centenarul Marii Uniri! Consiliul local a votat unirea cu țara mamă alături de cele 26 de localități care au susținut această inițiativă a ”Acțiunii 2012”.

Primarul orașului Cimișlia este Gheorge Răileanu, fost luptător al Frontului Popular în 1989. Cimișlia are un parteneriat de colaborare cu municipiul Cluj-Napoca.

Iosif VARGA

Ploaie de ordonanţe pentru corectarea „revoluţiei fiscale”

Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice a anunţat că, săptămâna viitoare, va fi adoptată o altă OUG pentru corectarea „revoluţiei fiscale”.

Noua OUG va remedia plata concediilor medicale. Ministrul a promis că persoanele aflate în concedii medicale sau de maternitate nu vor plăti contribuţii mai mari decât anul trecut. Pentru perioada de după 1 ianuarie vor putea fi teodorovici-dragnea-1-1000x600făcute declaraţii rectificative.

„Săptămâna viitoare, va fi un act normativ care va repara această situaţie. Anul trecut, era un anumit mecanism şi anume: aveam un salariu brut mediu de 3.131 de lei, era acel procent de 35% aplicat la acesta, peste care se aplicau contribuţiile de 10,5%. Anul acesta, se aplică la indemnizaţia aferentă la care noi aplicăm 25%. De aici, apar diferenţele. Proiectul de act normativ de săptămâna viitoare prevede următorul lucru: cei care sunt deja în concedii medicale sau care vor intra în astfel de concedii, dacă vor fi diferenţe, atunci se va plafona obligaţia de plată la nivelul anului trecut, astfel încât nimeni să nu piardă”, a explicat ministrul de finanţe la Digi24.

Diferenţele în minus de bani încasaţi de cine este în concediu medical prelungit sau în concediu natal provin din transferul contribuţiilor şi din modificarea bazei de calcul. Aceasta nu mai este salariul mediu brut pe economie, ci salariul brut al persoanei în cauză, de multe ori mai mare decât cel mediu.

Potrivit lui Teodorovici, „dacă vor exista diferenţe, vor fi plafonate obligaţiile de plată la nivelul anului trecut. Pentru perioada scursă de la 1 ianuarie până săptămâna viitoare, când va fi emie actul nornativ care reglementează situaţia se vor putea face declaraţii rectificative”.

Iosif VARGA

În SUA și în țările occidentale toți bărbații tratează prostatita timp de 2-3 săptămâni, o dată în viață, o dată și pentru totdeauna.

Între timp, în România: medicii lacomi în cîrdășie cu farmaciile ascund remediile eficiente și anual «îi mulg» pe bărbați de bani.

Prostatita este cea mai frecventă boală la bărbații cu vârsta de peste 40 de ani, în timp ce doctorii semnalează o copertatendință neplăcută de „întinerire” a bolii. Barbatii se adresează din ce în ce mai frecvent la medici cu astfel de „probleme” la vîrsta de 30, 25 si chiar 20 de ani.

Creșterea cazurilor de boală medicii o explică prin următoarele premise: fiecare bărbat:

 • cu stil de viață sedentar,
 • ce duce o viață sexuală neregulată,
 • ce are obiceiuri dăunătoare,
 • care a suferit de boli infecțioase
 • cu predispoziția ereditară
 • care a suferit stres, boală sau hipotermie

aproape că garantat va avea probleme cu prostata. Cu cît se întrunesc mai multe condiții – cu atât mai repede. Cineva la 25 de ani, cineva la 45 de ani, este o chestiune de timp.

Simptomele prostatitei – verifică-te:

În 2017, urologii români au dezvăluit statistici înfricoșătoare: mai mult de 55% dintre bărbații cu vârsta peste 40 de ani se confruntă cu probleme de prostată într-o formă sau alta. Determinarea prezenței prostatitei este destul de simplă și nu necesită studii medicale, majoritatea simptomelor sale sunt specifice:

 • Dureri prelungite sau acute
  • în partea inferioară a abdomenului, în scrot
  • în perineu sau penis
 • Tulburarea urinării
  • urinare frecventă, arsură în uretra
  • senzație de „negolire completă a vezicii urinare“
  • dificultate la urinare (jet slab)
 • Tulburarea funcției sexuale
  • Scăderea apetitului sexual
  • scăderea duratei și calității erecției
 • Tulburarea ejaculării:
  • ejacularea prematură sau probleme cu realizarea acesteia
  • ejacularea slabă
 • Creșterea oboselii și iritabilității organismului

Chiar și în ciuda declinului evident al calității vieții, mulți bărbați trăiesc cu prostatită ani de zile, fără să suspecteze consecințe ireversibile spre care pot duce niște senzații mai mult sau mai puțin neplăcute.


Prostatita netratată duce întotdeauna la adenoma prostatei („moartea bărbăției”)

În parte, ei pot fi înțeleși, mai ales ținând seama de medicina de care avem parte la moment în țară. În majoritatea cazurilor, după diagnosticarea cu prostatită, vizita la medic devine un adevărat chin. Medicii elimină cele mai acute simptome cu ajutorul „medicamentelor recomandate de farmacisti”, dar totuși, cu fiecare hipotermie sau nerespectare a regimului, prostatita „apare din nou”.

Cum este tratată prostatita în România (și cum NU trebuie tratată)

Din păcate, în țara noastră cu un nivel de medicină nu prea foarte dezvoltat (ultimul loc în Europa!), nu ve-ți putea scăpa de prostatită, chiar dacă vă doriți foarte mult aceasta.

Procedura standard pentru tratamentul prostatitei în România.

 • Bărbatul se adresează la clinică.

Cu plată sau fără – nu contează, pentru că în cele din urmă va trebui să plătiți oricum

. În plus, mai sunt și cozile fără sfârșit.

 • Medicul efectuează examinarea, vă prescrie o mulțime de analize medicale. Unele nici nu sunt necesare. se fac pentru orice eventualitate, cu scopul de a depista și alte boli. Plus analizele costă bani.
 • După examinare, medicul diagnostichază „prostatita” și prescrie „medicamentele recomandate”. Medicamentele prescrise sunt pentru a ameliora simptomele acute ale bolii, dar nu și tratamentul prostatitei cronice. Și, cu siguranță, urologul recomandă medicamentele companiilor, ale căror reprezentanți i-au adus cel mai mult bani. Aceste medicamente sunt cunoscute de toți.
 • În plus la medicamentele „recomandate” pentru ameliorarea simptomelor, medicii prescriu întotdeauna masajul prostatic rectal sau un tratament cu aparataj special pentru o acțiune similară. Aceasta fiind o procedură umilitoare și foarte neplăcută – masajul se face cu un deget prin anus. În medie, masajul implică 10-14 sesiuni. Pentru fiecare sesiune, desigur, trebuie să plătiți. În țările Europei Occidentale, acest masaj nu a fost efectuat de mai mult de 20 de ani, deoarece medicamentele moderne pot vindeca prostatita și fără el!
 • În plus la tratamentul de bază, medicii prescriu de multe ori medicamente pentru a îmbunătăți funcțiile sexuale, pentru a îmbunătăți calitatea spermei și „a restabili organismul” după antibiotice etc.

În consecință, dacă locuiești în România și ai prostatită, atunci veți cheltui 2000-10000 de lei anual medicilor și farmaciștilor lacomi! Urologii formează un curs de terapie bazat pe capacitățile financiare ale pacientului, în primul rând . Apoi, atunci când ,,medicamentele recomandate,, nu vă mai ajută, veți elimina pur și simplu prostata. Astfel a fost construită afacerea farmaceutică urologică din România.

Cum este tratată prostatita în SUA și țările din Europa de Vest (cum TREBUIE tratată)

În țările occidentale, pentru a vindeca prostatita, nici măcar nu trebuie să mergi la medic. În caz că apar primele siptome este suficient să mergeți la farmacie și să cumpărați un produs verificat în zeci de ani – adaosul bazat pe extractul din fructul unui palmier pitic (Saw Palmetto), a cărui eficacitate de 98% a fost dovedită în anii 80.

Desigur, după numeroase verificări privind siguranța metodei – suplimentul a devenit standardul de aur în tratamentul prostatitei „o dată pentru totdeauna” în SUA și Europa de Vest. Desigur, un astfel de medicament nu este avantajos pentru mafia farmaciei românești – este mult mai avantajos ca oamenii să cumpere anual aceleași medicamente care doar să reducă simptomele de durere, decât un preparat care să vindece boala complet, ieftin și accesibil pentru fiecare.

Spre deosebire de țara noastră, în SUA, Marea Britanie, Franța, Germania și alte țări dezvoltate, asigurarea este foarte dezvoltată. Companiile de asigurări nu sunt interesate de fiecare al doilea bărbat să viziteze medicii de 2 ori pe an – deoarece companiile de asigurări sunt obligate să plătească toate aceste cheltuieli, iar salariile medicilor sunt destul de mari. Dimpotrivă, ei sunt interesați să facă tratamentul cât mai eficient și mai rapid posibil. O dată și pentru totdeauna.

În țările occidentale, interesele companiilor de asigurări au învins mafia farmaciei și, din fericire, pentru oamenii de rind, întotdeauna este în vînzare un remediu pentru tratamentul prostatitei …

Se va schimba situația din România spre bine?

Din păccate nu există schimbări pozitive în sfera de activitate a farmaciilor și medicilor din România, pentru că afacerea farmacologică este de miliarde, iar cei mai bogați din România au venituri din aceasta. Probabil sunteți la curent cu aceasta.

faceți pe Internet, pe site-uri speciale. Recent, unul dintre cele mai eficiente medicamente occidentale – Prostect, a apărut și în România. Aproape imediat după apariție, a câștigat

col(r)prof univ dr farm Silvia ANDREI

Academia Română și ICR colaborează pentru promovarea culturii românești

Academia Română și Institutul Cultural Român au semnat joi, un acord de parteneriat instituţional, cu scopul de a promova creațiile culturale şi ştiințifice românești în ţară şi în străinatate.

Ceremonia s-a desfăşurat la sediul Academiei Române. și a fost urmată de o conferință de presă, susţinută de acad. Cristian Hera, preşedintele Academiei Române, Liliana Țuroiu, președintele Institutului Cultural Român, acad. Victor Spinei, vicepreşedinte şi coordonator al programului „Centenar”, acad. Bogdan Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, și Krizbai Béla Dan, vicepreședinte al Institutului Cultural Român.

163-1000x600Acordul de parteneriat va asigura colaborarea dintre cele două instituţii în vederea promovării culturii române la nivel internațional.

Preşedintele ICR, doamna Liliana Ţuroiu, a subliniat că această cooperare dintre Academia Română și ICR a fost până în prezent, armonioasă, iar protocolul semnat nu deschide, ci continuă un drum comun, în contextul marilor provocări ale Anului Centenarului Marii Uniri.

Protocolul încheiat astăzi reprezintă împlinirea unui deziderat pe care l-am exprimat încă din primele zile ale mandatului meu la Institutul Cultural Român: un parteneriat solid cu forul științific și cultural cel mai înalt al României. Vedem acest parteneriat drept un corolar de la sine înțeles al misiunii noastre de căpătâi, aceea de a promova valorile culturii române în lume”, a declarat președintele ICR, doamna Liliana Țuroiu.

„Documentul pe care-l semnăm acum reprezintă extinderea unor legături deja prezente. Un exemplu la îndemână este Roma, urbea către care se spune că duc toate drumurile, unde, la Accademia di Romania, putem vorbi despre o simbioză între dimensiunea științifică și umanistă, girată de Academia Română și diplomația culturală, resort al Institutului Cultural Român. Tot astfel stau lucrurile și dacă urcăm spre nord-est, la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția”, a subliniat Liliana Țuroiu.

Preşedintele Academiei Române, acad. Cristian Hera, a menționat, la rândul său, buna colaborare cu Institutul Cultural Român: „Instituțiile noastre sunt pe o cale bună și, vă mărturisesc că sunt fericit, pentru că această colaborare continuă. (…) Obiectivele majore ale Academiei Române coincid în mare măsură cu obiectivele majore al Institutului Cultural Român. Această colaborare va duce la consolidarea celor două instituții atât în țară, cât și în afara hotarelor țării”.

La rândul său, academicianul Eugen Simion a subliniat importanța ca o națiune să mizeze pe cultură, arătând că ICR se manifestă constant în acest sens, în ultima perioadă. „Trebuie să remarc un lucru important: ceva s-a schimbat, recent, în atitudinea ICR. E mai deschis, e mai atent la oamenii care fac cultură și ia în serios difuzarea culturii române în lume. ICR face diplomație culturală în adevăratul sens. Eu cred că pe această diplomaţie trebuie să contăm. Români, mizați pe cultură!”, a îndemnat acad. Eugen Simion.

Cele două părți s-au angajat la generarea unor acţiuni concrete, pe termen lung. „Urmăresc de multă vreme ce se întâmplă la Institutul Cultural Român: activitatea din ultimul an e cu totul laudativă. E vorba de o diversitate de acțiuni, unele de o elevație deosebită, de anvergură: Oedipe la Londra, expozițiile de la Veneția, Bookfestul de la Chișinău și alte activități care fac cinste instituției cu care semnăm parteneriatul de cooperare. Vom face lucruri pragmatice, concrete. Ceea ce se realizează prin dinamismul conducerii ICR și prin lucrurile pe care le coagulăm la Academie trebuie adus la cunoștința unui public larg.  Sunt chestiuni concrete care nu se vor circumscrie numai sărbătoririi Centenarului, ci au bătaie lungă. Trebuie să avem conştiinţa de a lăsa celor care ne vor urma continuitatea unei tradiţii culturale. Academia Română poate oferi lucruri concrete, donaţii de cărți la reprezentanțe ICR din străinătate, organizarea de conferinţe și simpozioane. Unul dintre marile proiecte ale Academiei este cel privind elaborarea celor 30 de volume de sinteză din toate domeniile importante ale culturii și științei românești. acestea trebuie să apară întâi în românește și să fie difuzate în țară, iar cu ajutorul ICR să le traducem și să le difuzăm dincolo de hotarele României”, a declarat acad. Victor Spinei.

Anul acesta ICR este angrenat în patru proiecte mari de țară, respectiv: celebrarea Centenarului Marii Uniri (1918-2018); Sezonul Cultural România-Franța (29 noiembrie 2018-14 iulie 2019); participarea României la Festivalul Internațional de Artă Europalia (septembrie/octombrie 2019 – ianuarie 2020) și deținerea Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România (în primul semestru din anul 2019).Lucrăm şi ne străduim să mobilizăm toate resursele, astfel încât să ne punem în valoare şi patrimoniul remarcabil şi vitalitatea creaţiei contemporane. Sunt convinsă că Academia Română va fi un partener important în realizarea acestor proiecte”, a conchis președintele ICR, doamna Liliana Țuroiu.

Silvia ANDREI

Atac armat la un liceu din Florida, soldat cu 17 morți. Atacatorul, un elev exmatriculat, a fost arestat

Un atac armat sângeros a fost comis miercuri seara la un liceu din Parkland, statul american Florida. Un fost elev, în vârstă de 19 ani, a deschis focul, provocând zeci de victime, morți și răniți.

Suspectul, identificat drept Nikolas Cruz, a fost elev la acest liceu, fiind exmatriculat din motive disciplinare florida_30261200nespecificate, a declarat Scott Israel, șeriful comitatului Broward, care a precizat că acesta s-a predat poliției fără să opună rezistență.

Șeriful a explicat că suspectul a folosit o pușcă și avea „nenumărate încărcătoare”.

Incidentul a început în afara școlii, unde Cruz a ucis trei persoane, după care a intrat în clădire, împușcând mortal alte 12 persoane.

Acesta este cel de-al 18-lea incident armat petrecut într-o instituție de învățământ din Statele Unite de la începutul acestui an, potrivit unei organizații care pledează pentru controlul armelor de foc.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a declarat că președintele Donald Trump a fost informat despre atac: „Monitorizăm situația, iar gândurile și rugăciunile noastre merg către cei afectați|”.

Ulterior, președintele Donald Trump a comentat pe Twitter tragedia: „Rugăciunile și condoleanțele mele pentru familiile victimelor atacului armat din Florida: nici un copil, profesor sau altcineva nu ar trebui să se mai simtă vreodată nesigur într-o școală americană”.

Silvia ANDREI

Falimentul finanţelor social-democrate: impozitarea credincioşilor români?

În timp ce România din punct de vedere economic nu mai este a românilor, un ministru proaspăt, de finanţe, vrea să impoziteze Biserica Ortodoxă.

După 1989, România a pierdut treptat din proprietatea sa asupra avuţiei naţionale, cu consecinţe dramatice pe termen lung, ţara riscând să decadă economic şi financiar la statutul de colonie sau subcolonie. Companiile cu acționariat românesc aveau, în 2016, o cotă de numai 46% din cifra de afaceri totală din economia României, în scădere cu 1% față de anul anterior. Firmele străine și-au mărit controlul în aceeași perioadă, ajungând la 50%. 3-teodorovici-madRestul de 4% este controlat de firmele de stat din România. E de ştiut că cine deţine proprietatea economiei în ţară controlează şi politicul, iar românii au pierdut majoritatea în acest caz. Din punct de vedere economic românii sunt minoritari în propria ţară faţă de capitalul majoritar străin. În perioada interbelică era o lege a minelor care interzicea controlul economiei mai mult de 49 la sută, azi nimic nu se mai îngrădeşte ca industria şui agricultură să fie în prorietatea companiilor străine. De aici decurg consecinţele sărăciei românilor şi a lipsei de investiţii în industrie şi transporturi. Banii pleacă din ţară la companiile străine care au profit şi majoritatea economică, iar statul nu mai are bani de construit autostrăzi şi linii de tren de mare viteză, fapt ce duce în timp la subdezvoltare. Din această cauză statul cunoaşte o foame de bani care o poate astâmpăra doar cu creşterea impozitelor sau lărgirea bazei de impozitare. Doar faptul că guvernul nostru nu mai deţine majoritatea economică, în consecinţă are mâinile legate de a lărgi baza de impozitare pe seama companiilor străine şi multinaţionalelor şi caută soluţii tot împotriva românilor şi a instituţiilor naţionale.

Eugen Teodorovici, ale cărui declarații privind impozitarea veniturilor Bisericii Ortodoxe Române (BOR) au stârnit vii controverse anul trecut, pare să nu fi renunțat la intenția sa. Întrebat dacă Patriarhul l-a convins să renunţe la impozitarea veniturilor BOR, Teodorovici a răspuns că Prea Fericitul „ar putea să spună ce crede, eu îi spun ce ştiu şi aplic ce trebuie”. „Patriarhul se inspiră din ceea ce spun eu. Sunt o sursă de inspiraţie pentru Patriarh”, a precizat noul ministru al Finanţelor, potrivit gandul.info. Eugen Teodorovici a vorbit despre impozitarea veniturilor Bisericii Ortodoxe Române, în 2017, pe când era consilier al premierului Mihai Tudose. „E o discuţie pe care am început-o în 2015 cu Patriarhul, nu într-un mod direct, dar am lăsat să se înţeleagă că undeva, cândva, într-un viitor foarte apropiat trebuie să discutăm despre acest subiect. Putem să găsim o formulă pe care şi Biserica să o accepte, şi populaţia să o primească foarte bine şi anume: trebuie să vedem care sunt acele activităţi cu caracter economic care pot fi impozitate. Ceea ce luăm de acolo, noi putem să lăsăm în continuare Bisericii să gestioneze, dar pe o zonă pe care noi, statul, o stabilim, adică de tip social (…)”, spunea, în iulie 2017, Eugen Teodorovici, într-un interviu acordat Digi24. În acest excurs se încadrează declaraţiile noului ministru de finanţe din guvernul d-nei Dăncilă, de altfel Teodorovici e un personaj monden recunoscut ca dandy şi obişnuit al cluburilor de fiţe din Capitală. Dacă nu se poate impozita multinaţionalele care se sustrag de la plata impozitelor pe profit se vine cu propunerea de a impozita biserica, fapt ce nu se întâmplă nicăieri în Europa. Se pare că guvernanţii doresc să implementeze pe seama românilor încă un experiment pilot fără precedent ca atâtea altele după 1990. Trebuie impozitată Biserica de către guvernul falimentar, care este instituţia cu cele mai numeroase acte de binefacere din România, pentru a satisface clientela de partid și proteja interesele financiare de afară? Despre libertatea religioasă care este un privilegiu constituţional al epocii moderne se pare că ministrul social-democrat nu a auzit. Declaraţiile lui Teodorovici împotriva BOR se pot include în politica imorală de subordonare economică şi financiară a Guvernului faţă de interesele puternicelor companii străine? Ministrul Teodorovici spune NU impozitării multinaţionalelor şi Da impozitării credincioşilor români?

  Georgeta AMBERT