Arhive zilnice: 1 august 2018

Postul Adormirii Maicii Domnului

Postul Adormirii Maicii Domnului, ce începe la 1 august şi se încheie la 15 august, în ziua Marelui Praznic. Este o rânduială creştină întru reamintirea virtuţilor Sfintei Fecioare Maria, care şi-a petrecut întreaga viaţă, încă din pruncie, în post şi rugăciune continuă, pentru mântuirea neamului omenesc.

foto-31-iulie_w747_h373_q100Strămoşii noştri au fost alungaţi din paradis pentru că n-au păzit legea postului. De aceea, prin post, omul poate reintra în paradisul pierdut prin neascultare. “Postul este un mijloc prin care se asigură echilibrul fiinţei umane. El ne introduce într-o atmosferă de cumpătare, de înfrânare, de jertfă, care, toate, duc la îndreptare.
Fiinţa umană este adesea asaltată de furtuna patimilor, la care ne duce de atâtea ori, fie pofta trupului, fie a minţii. Filosoful şi înţeleptul antic Platon spunea că în firea omului se întâlneşte mândria leului, pornirea răpitoare a leopardului, viclenia şarpelui, precum şi pornirile rele ale altor vieţuitoare. Dar tot el adaugă: «Omul are suflet raţional cu care poate stăpâni toate aceste patimi».
Cine se plânge că nu se poate înfrâna de la nimic, înseamnă că nu poate face nici un bine pentru că a posti înseamnă a începe să faci binele. Postul nu trebuie considerat ca o povară sau osândă, ci ca o modalitate de eliberare de patimi, din robia acestora”,  explică părintele profesor Vasile Borca în cartea “Învăţături şi rugăciuni folositoare”, menţionând totodată că “postul e jertfă, mica noastră jertfă pe care o aducem lui Dumnezeu, ca răspuns la jertfa Sa mare pentru mântuirea noastră.
Este un act de înfrângere a egoismului, de biruinţă, înfrânare şi stăpânire asupra pornirilor rele care izvorăsc de atâtea ori din firea noastră rănită de păcate.”
Despre post, Sfântul Ioan Scărarul ne învaţă: ” După cum şarpele nu poate să lepede de la sine pielea cea veche, decât dacă trece printr-o strâmtoare, tot aşa şi haina ponosită a omului vechi nu o putem lăpăda numai dacă vom trece prin calea cea strâmtă şi îngustă a postului şi a smereniei”.
Mâncarea de post ne aduce aminte de Cuvântul Domnului adresat primilor oameni, înainte ca aceştia să cadă în păcat, Cuvânt pe care îl regăsim în Sfânta Scriptură: “Şi a zis Dumnezeu: «Iată, vă dau vouă toată iarba dătătoare de sămânţă pe faţa ‘ntregului pământ, şi tot pomul purtător de rod cu sămânţă de pom într’însul; acestea vă vor fi vouă spre hrană»” (Facerea, 1, 29).

?????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????

Aşadar, postul a fost aşezat de Dumnezeu ca o lege veşnică, poruncindu-i lui Adam să nu mănânce din pomul cunoştinţei binelui şi răului, din grădina raiului. “Şi Domnul Dumnezeu l-a luat pe omul pe care-l zidise şi l-a pus în rai ca să-l lucreze şi să-l păzească. Şi Domnul Dumnezeu i-a dat lui Adam poruncă şi i-a zis: «Din toţi pomii raiului poţi să mănânci, dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, cu moarte vei muri!»”, (Facerea, 2, 15-17).
Rânduiala postului a fost urmată de Însuşi Domnul Iisus Hristos. Sfinţii Apostoli au respectat această sfântă pravilă. Preoţii, urmaşii Apostolilor, le urmează poveţele, îndrumând oamenii pe calea mântuirii, prin rugăciune, prin ajunare şi abţinere de la mâncarea de frupt, mai ales în cele patru mari posturi de peste an. “Cercetând istoria Bisericii, constatăm că toţi cei care au dobândit desăvârşirea şi mântuirea au avut în mare cinste şi au iubit postul. Toţi sfinţii, prin post şi nevoinţă au dobândit sfinţenia.
Unde postul nu este respectat, dispare din viaţă sfinţenia, năzuinţa omului spre desăvârşire, spre înnobilare; degradarea umanului ia ritmuri galopante”, mai spune părintele profesor Vasile Borca în cartea “Învăţături şi rugăciuni folositoare”. Sfântul Vasile cel Mare ne indică virtuţile postului care “este cel mai bun străjer al sufletului, cel mai sigur tovarăş al corpului, arma vitejilor, întărirea atleţilor.

El alungă spiritele, îndeamnă la pietate, face să iubim înfrânarea, inspiră modestia, dă curaj în război şi învaţă a iubi pacea. Postul dă aripi rugăciunii… Postul este sprijinul caselor, părintele sănătăţii, povăţuitorul tinerimii, podoaba bătrânilor… amicul sigur al soţilor”.
Postul Adormirii Maicii Domnului este mai puţin aspru decât Postul Paştilor, însă mult mai sever decât cel al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi al Naşterii Domnului, când, în fiecare sâmbătă şi duminică, Biserica a rânduit dezlegare la  peşte. Aşadar, în Postul Sfintei Marii este permis consumul de peşte la 6 (19) august, la sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului.

Florin CREȘTINUL

Schimbarea la Faţă a Domnului

Schimbarea_la_fataŞi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El. Şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L”. Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte. Şi Iisus S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi. Şi, ridicându-şi ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Şi pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morţi.

Florin NAHORNIAC

 

 

SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI  NOSTRU IISUS HRISTOS

La şase zile după ce a spus ucenicilor Săi : „Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere“ (Matei 16, 28 ; Marcu 9, 1), Iisus îi luă pe Apostolii Săi preferaţi : Petru, Iacov şi Ioan ; ducându-i deoparte, urcă pe un munte înalt – muntele Taborului în Galileea – ca să se roage. Se cuvenea într-adevăr ca cei care aveau să asiste la suferinţa Sa la Ghetsimani şi care aveau să fie martorii cei mai importanţi ai Patimilor Sale, să fie pregătiţi pentru această încercare prin priveliştea slăvirii Sale: Petru, pentru că tocmai îşi mărturisise credinţa în dumnezeirea Sa ; Iacov, căci a fost primul care a murit pentru Hristos ; şi Ioan care mărturisi din experienţa sa slava dumnezeiască, făcând să răsune ca „fiu al tunetului“ teologia Cuvântului întrupat.

El îi urcă pe munte, ca simbol al înălţării spirituale care, din virtute în virtute, duce la dragoste, virtute supremă care deschide calea contemplării dumnezeieşti. Această înălţare era de fapt esenţa întregii vieţi a Domnului care, fiind îveşmântat cu slăbiciunea noastră, ne-a deschis drumul către Tatăl, învăţându-ne că isihia (liniştirea) este mama rugăciunii, iar rugăciunea este cea care arată către noi slava lui Dumnezeu.
„Şi pe când se ruga, deodată, faţa Sa deveni o alta, Se schimba şi sclipi ca soarele, în timp ce hainele sale deveniră strălucitoare, de un alb scânteietor, cum nu poate înălbi pe pământ înălbitorul” (Marcu 9, 3). Cuvântul lui Dumnezeu întrupat îşi arăta astfel strălucirea naturală a slavei dumnezeieşti, pe care o avea în El însuşi şi pe care o păstrase după Întruparea Sa, dar care rămânea ascunsă sub acoperământul trupului. Încă de la zămislirea Sa în pântecele Fecioarei, într-adevăr, dumnezeirea S-a unit cu natura trupească iar slava divină a devenit, în mod ipostatic, slava trupului asumat. Ceea ce Hristos le arăta Apostolilor Săi în vârful muntelui nu era deci o privelişte nouă, ci manifestarea strălucită în El a îndumnezeirii naturii omeneşti – inclusiv trupul – şi a unirii Sale cu splendoarea dumnezeiască.

Spre deosebire de faţa lui Moise care strălucise de o slavă venită din afara după revelaţia din Muntele Sinai (cf. Exod 34, 29), faţa lui Hristos apăru pe muntele Taborului ca un izvor de lumină, izvor al vieţii dumnezeieşti făcută accesibilă omului şi care se răspândea şi pe „veşmintele” Sale, adică asupra lumii din afară dar şi pe lucrurile făcute de activitatea şi civilizaţia omenească.

„El s-a schimbat la Faţă, ne confirmă Sfântul Ioan Damaschin, nu asumând ceea ce El nu era ci arătându-le Apostolilor Săi ceea ce El era, deschizându-le ochii şi, din orbi cum erau, făcându-i văzători” (Sfântul Ioan Damaschin, Predică la Schimbarea la Faţă, 12 – PG 96, 564). Hristos deschise ochii Apostolilor Săi iar aceştia, cu o privire transfigurată de puterea Duhului Sfânt, văzură lumina dumnezeiască indisociabil unită cu trupul Sau. Fură deci ei înşişi schimbaţi la faţă şi primiră prin rugăciune puterea de a vedea şi cunoaste schimbarea survenită în natura noastră datorate unirii sale cu Cuvântul (Sf. Grigore Palama).

„Precum soarele pentru cele ale simţurilor, aşa este Dumnezeu pentru cele ale sufletului” (Sf. Grigore Teologul), de aceea autorii Evangheliilor spun că faţa Dumnezeului-Om, care este „lumina cea adevărată Care luminează pe tot omul care vine în lume” (Ioan 1, 9), sclipea ca soarele. Dar această lumină era în fapt incomparabil superioară oricărei lumini a simţurilor şi, incapabili să îi mai suporte strălucirea inaccesibilă, Apostolii căzură la pământ.


Lumina nematerială, necreată şi situată în afara timpului, aceasta era Împărăţia lui Dumnezeu venit întru puterea Duhului Sfânt, după cum Domnul promisese Apostolilor Săi. Întrevăzută atunci pentru o clipă, această lumină va deveni moştenirea veşnică a aleşilor în Împărăţie, când Hristos va veni din nou, strălucind în toata scânteierea slavei Sale. Va reveni învăluit în lumina, în această lumină care a strălucit în Tabor şi care a ţâşnit din mormânt în ziua Învierii Sale, şi care, răspândindu-se asupra sufletului şi trupului celor aleşi, îi va face să strălucească şi pe ei „precum soarele” (cf. Matei 13:43).
„Dumnezeu este lumină, iar vederea Sa este lumină” (Sfântul Simeon Noul Teolog, Discurs Etic V, 276). Asemeni Apostolilor în vârful Taborului, numeroşi Sfinţi au fost martorii acestei revelări a lui Dumnezeu în lumină. Totuşi lumina nu este pentru ei doar un subiect de contemplaţie, ci şi harul îndumnezeitor care le permite sa „vadă” pe Dumnezeu, astfel încât se confirmă cuvintele Psalmistului : „întru lumina Ta vom vedea lumină” (Psalmii 35:10).

În mijlocul acestei slăvite privelişti se arătară – alături de Domnul – Moise şi Ilie, doi mari profeţi din Vechiul Testament, reprezentând respectiv Legea şi Proorocii, care îl mărturiseau ca stăpân al celor vii şi al celor morţi (Moise a murit înainte de a intra în Pământul Făgăduinţei iar Ilie a fost dus într-un loc tainic fără să cunoască moartea). Şi vorbeau cu El, în lumina, despre Exodul pe care avea să îl înfăptuiască la Ierusalim, adică Patimile Sale, căci prin Patimi şi prin Cruce această slăvire trebuia să fie dată oamenilor.

Ieşiţi afară din ei înşişi, răpiţi în contemplarea luminii dumnezeieşti, Apostolii erau copleşiţi ca de un somn şi „neştiind ce zice, Petru îi spuse lui Iisus : Stăpâne, ce bine ar fi să rămânem aici; dacă vrei vom face trei corturi : unul pentru tine, unul pentru Moise si unul pentru Ilie”. Întorcându-şi apostolul de la aceasta dorinţa prea omenească, ce consta în a se mulţumi de bucuria pământească a luminii, Domnul le arată atunci un „cort” mai bun şi un lăcaş cu mult mai înalt pentru a sălăşlui în el slava Sa. Un nor luminos veni să îi acopere cu umbra Sa, iar glasul Tatălui Se făcu auzit în mijlocul acestui nor, mărturisind pe Domnul : „Acesta este Fiul Meu prea-iubit, în care am bine-plăcut; ascultaţi de El”. Acest nor era harul Duhului înfierii şi, la fel ca şi la Botezul Său în Iordan, glasul Tatălui mărturisea pe Fiul şi arăta că cele trei entităţi ale Sfintei Treimi, întotdeauna unite, participă la Mântuirea omului.

Lumina lui Dumnezeu, care permisese mai întâi Apostolilor să îl „vadă” pe Hristos, îi ridică la o stare superioară viziunii şi cunoştinţei omeneşti cînd ea străluci mai puternic. Ieşiţi în afară de tot ce este vizibil şi chiar din ei înşişi, ei pătrunseră atunci în întunericul supra-luminos, în care Dumnezeu petrece (Psalmii 17:12) şi „închizând uşa simţurilor lor”, ei primiră revelaţia Tainei Treimii, care este mai presus de orice afirmaţie şi de orice tăgăduire (Teologia mistică a Sfântului Dionisie Areopagitul a fost aplicată Tainei Schimbării la Faţă în principal de către Sf. Grigore Palama).

Încă insuficient pregătiţi revelaţiei unor asemenea taine, căci nu trecuseră încă prin încercarea Crucii, Apostolii se înspăimântară cumplit. Dar când îşi ridicară capetele, îl vazură pe Iisus, singur, redevenit ca mai înainte, Care se apropie de ei şi îi linişti. Apoi, coborând din munte, El le ceru să nu vorbească nimănui de cele ce văzuseră, până când Fiul Omului nu se va scula din morţi.

Sărbătoarea Schimbării la Faţă este deci prin excelenţă aceea a îndumnezeirii naturii noastre omeneşti şi a participării trupului nostru trecător la bunurile veşnice, care sunt mai presus de fire. Înainte chiar de a îndeplini Mântuirea noastră prin Patimile Sale, Mântuitorul arată atunci căscopul venirii Sale în lume era tocmai să aducă pe tot omul la contemplaţia slavei Sale dumnezeieşti. Din acest motiv sărbătoarea Schimbării la Faţă i-a atras în mod deosebit pe călugări, care şi-au închinat întreaga viaţă căutării acestei lumini.

Numeroase Mănăstiri au fost închinate acestei Sărbători, mai ales după controversa isihastă din secolul XIV, despre natura luminii din Tabor şi despre contemplaţie. De notat de asemenea că, după o tradiţie care circula pe vremea iconoclasmului, prima Icoană, scrisă de înşişi Apostolii, a fost aceea a Schimbării la Faţă. E vorba desigur mai puţin de un fapt istoric cât de o interpretare simbolică, prezentând legătura intimă întreţinută de tradiţia Bisericii între arta Icoanei şi această Sărbătoare a vederii lui Hristos întru slavă.

A Căruia este slava şi puterea în veci. Amin.

  Florin NAHORNIAC

Editorialul ediției. Viitor sumbru – mai puțini tineri și mai mulți bătrâni

Bine v-am găsit la acest nou editorial al nostru. Iată-ne în plină vară și în plin concediu iar policienii noștri în loc să stea la umbră ca să-și răcorească capul ei continuă politica lor murdară în defavoarea poporului român. Situația politică este marcată de incertitudini și lipsă de profesionalism. Deficitul se prevede în creștere și banii devin mai scumpi. Exodul masiv al românilor din tară devine cea mai importantă problemă a României viitoare. Numai în ultimii 10 ani au plecat peste 17% dintre ei.  Devenim mai puțini și mai bătrâni ceea ce generează un viitor instabil și lipsit de predictibilitate.Românii de pretutindeni sunt doriți în România și vrem să învățăm din experiențele lor 

 Românii plecați sunt cea mai importantă resursă și oportunitate pentru România. Nici minele de aur și nici petrolul nu egalează bogăția reprezentată de acești români temerari care au plecat să-și împlinească destinul în alte țări în mare parte mai predictibile și mai dezvoltate. Înainte de 1989 cei plecați erau dușmani ai poporului și din păcate această mentalitate, un pic schimbată, a fost întreținută și de către mulți dintre politicienii postrevoluționari. Rațiu și 167893_1Câmpeanu „nu au mâncat salam cu soia”, apoi mineriadele, apoi viața grea și economia precară, jefuirea tării, terfelirea valorilor autentice, corupția instituționalizată, spiritul gregar și cățărarea la putere a proștilor a dus la scăderea încrederii românilor în România.

Cu toate acestea, noi, credem în România și credem că prostia și hoția pot fi combătute pas cu pas, prin credință, muncă cinstită, prin afirmarea răspicată a principiilor și prin apostolat în mijlocul oamenilor.

Echipa RePatriot propune astăzi două dintre căile de acțiune pentru ca Românii din Diaspora, care au un puternic spirit de inițiativă, să fie invitați să se reconecteze cu Țara pentru a celebra Centenarul: Implicarea tuturor autorităților locale în acțiunile adresate românilor de peste hotare și Recunoașterea compatrioților noștri care trăiesc și lucrează în străinătate.

La 100 de ani de la Marea Unire lansăm o nouă chemare către Administrația Publică Locală, către primari și consilieri, către oamenii cu inițiativă din toate localitățile, să considerăm serios valoarea celor plecați și să încercăm, prin toate puterile, să-i ținem mai aproape de noi. Suntem același neam și sângele apă nu se face. Să-i stimăm, să vorbim mai des cu ei, să-i chemăm acasă și „să tăiem vițelul cel gras” dacă se întorc. Să le arătăm oportunitățile de aici. Țara are nevoie în continuare de participarea, investițiile și expertiza lor. Atragerea capitalului uman și financiar din Diaspora este o ancoră de stabilitate, securitate şi, totodată, bază pentru accelerarea dezvoltării economice.

Încurajarea revenirii în țară și susținerea investițiilor locale din partea românilor din Diaspora trebuie să fie un demers continuu al autorităților locale care pot asigura astfel prosperitatea comunității și stimuleză dezvoltarea locală pe termen lung. Totodată, administrația locală poate beneficia de bunele practici și expertiza românilor plecați afară, punând în practică astfel inițiative și proiecte ce pot genera o crește sustenabilă a comunelor și localităților.

Noi acționăm și mișcarea se extinde rapid în țară și în toată lumea

Până acum, noi, cei peste 40 de oameni de afaceri, implicați direct și voluntar în proiect, am mers prin Europa și în lume, ne-am întâlnit cu peste 5.500 de români, avem un impact online de peste 20 milioane oameni și am consiliat direct peste 1200 de persoane. Ne-am concentrat să promovăm un mesaj de încredere, prin exemplul nostru personal pentru investitori și să atragem și atenția autorităților asupra rolului pe care îl poate juca Diaspora în dezvoltarea țării. Construim o platformă pentru joburi prin care să se întoarcă românii, suntem implicați în proiecte turistice, sprijinim repatrierea medicilor, construim un program pentru tineri și ne-am propus multe alte proiecte.

Până acum am făcut zeci de conferinţe, întâlniri și  intervenții în cadrul a numeroase evenimente în toată lumea în care am prezentat România ca oportunitate de investiții.

Am promovat sute de povești de succes ale unor români care s-au întors. Am creat o comunitate de peste 50.000 de fani pe Facebook care promovează mesajele noastre și avem aproape 150 de ambasadori ai RePatriot în toată lumea. Am parcurs milioane de mile cu avionul și am stat peste 1000 de nopți în afara României pentru această cauză.

RePatriot a început cu o foaie pe care trecusem câteva acțiuni care să ne aducă mai aproape de românii de peste hotare. În 3 ani s-a transformat într-o mișcare ce oferă cadrul prin care liderii din business din România și din diaspora ajung să facă afaceri împreună și să lucreze acasă.

Sunt multe lucruri de rezolvat şi îmbunătăţit în România, iar oamenii de afaceri din România și din Diaspora sunt neapărat parte din soluție.

Apelul către administrația locală poate fi văzut aici

„Guvernul nu dă semne că ar putea pune în valoare Diaspora Română pentru dezvoltarea economică, științifică și culturală a Țării. Nici o strategie de țară nu poate fi gândită fără românii de pretutindeni. Avem credința că o mare parte din primarii și consilierii aleși direct de popor sunt mai responsabili decât Guvernul central care nu dă semne de prea multă istețime. Întreprinzătorii și administrația locală pot aduce Diaspora aproape să facă România mai puternică și mai bună pentru noi, copii și nepoții noștri. Primarii pot aduce Basarabia mai aproape dacă sunt patrioți și doresc cu adevărat asta. Prin exemplele concrete prezentate azi credem că am oferit suficiente argumente.” – a declarat Marius Bostan, antreprenor, inițiatorul RePatriot.

Salutăm exemplul Primarului Virgil Baciu din Corbi, un antreprenor repatriat, care aduce diaspora acasă și care acționează pentru ajutorarea comunităților din Basarabia. Înfrățirile și ajutoarele directe acordate contribuie la unitatea poporului român pe care cu toții o dorim. Comuna Corbi este prima comună parteneră RBL în programul Antreprenorești – Adoptă un sat. Mai multe aici

În anii precedenți am inspirat organizarea Zilelor Diasporei în peste 30 de comunități locale. Sperăm ca în acest an cât mai multe administrații să organizeze astfel de manifestări pentru a dezvolta o legătură cât mai bună cu cei plecați. Mai multe despre Zilele Diasporei aici.

Salutăm administrațiile din  Alba, Brașov, Buzău, Iași, Oradea, Reșița  care deja și-au manifestat interesul pentru organizarea unor manifestări în luna august.

RePatriot Summit la  Alba Iulia

Țara noastră împlinește anul acesta 100 de ani și vom merge la Alba Iulia să ne arătăm recunoștința pentru reușita împlinirii idealului național de către înaintașii noștri. Ne dorim să fim împreună în capitala de suflet a românilor și colectiv-proces-liviu-dragnea-tariceanu-tudorel-toader-malin-bot-reporter-virtualsă ne gândim la ce putem face fiecare dintre noi pentru viitorul ei.   În perioada 4-7 octombrie 2018, chemăm oameni de afaceri români de succes din Țară și din Diaspora, purtători ai credinței că “se poate!”, să pornim noi parteneriate strategice și de afaceri pentru următorii 100 de ani. Vom explora astfel subiecte legate de oportunitățile de afaceri pe care România le oferă și cum arată contextul pentru demararea acestora, dar și cum putem consolida punțile de colaborare și promovare reciprocă între noi.

Anul acesta, în premieră, vom recunoaște 100 de români de pretutindeni cu rezultate remarcabile și care sunt apreciați pentru meritele lor și pentru puterea lor inspirațională. Este maniera în care vrem să ne arătăm recunoștința pentru cei care excelează în domeniile lor de activitate și care doresc totodată să sprijine prin expertiza lor, creșterea economică, culturală și socială a României.

“Antreprenorii români de peste hotare merită aprecierea noastră în egală măsură cu cea oferită întreprinzătorilor care au firme în România. Medicii care profesează în străinătate trebuie reimplicați în cazurile pacienților din Țară la fel cum îi recunoaștem pe cei care profesează în spitalele românești. Profesioniștii foarte buni, “meseriașii României” din Diaspora trebuie căutați și reconectați cu România. Asta ne propunem prin proiectul Top 100 Români de pretutindeni: să-i recâștigăm pe cei care au România în sufletul și inima lor ”, a declarat Felix Pătrășcanu, lider al RePatriot, co-fondator FAN Courier.

În cadrul “Top 100 Români de pretutindeni”, vor fi următoarele categorii de români remarcabili: Profesioniști și lucrători foarte buni (“meseriașii României”) în domenii tehnice, vitale pentru economie: construcții, agricultură, transporturi etc, Manageri care conduc afaceri, departamente și echipe peste hotare, Educatori și profesori care își aduc contribuția în grădinițe, școli și universități, Medici care profesează și se implică în spitalele de peste hotare, Oameni de știință inovatori care au rezultate în domenii cheie ale viitorului, Artiști de succes care inspiră alți români de peste hotare, Avocați, Funcționari și specialiști în administrație, Sportivi cu rezultate notabile în comunitățile în care profesează, Lideri religioși cu activitate pastorală, socială și culturală remarcabilă și Antreprenori de succes care au dezvoltat afaceri peste hotare.

Mesajul nostru este simplu: Hai să facem împreună afaceri acasă! Centenarul înseamnă, în primul rând, să ne unim forțele pentru un viitor așa cum ni-l dorim!

Iohannis, obligat să iasă din cușca în care l-a închis Dragnea

Imaginea pe care Dragnea dorește să i-o creeze lui Iohannis este aceea a unui câine bine înlănțuit care se ascunde în fundul cuștii, de unde latră spart vorbe goale despre anticorupție și stat de drept. De aceea, Iohannis este obligat acum, când este încolțit, să iasă la luptă și să contraatace.

Anunțul făcut ieri de Dragnea că tema suspendării rămâne „deschisă” și că, prin urmare, semnarea decretului de revocare a doamnei Kovesi nu îl salvează pe președinte era previzibilă din punctul de vedere al războiului declanșat de Dragnea și de PSD împotriva ordinii democratice și de drept din România și era previzibilă în logica oricărui război.

salariile-demnitarilor-in-2018-cati-bani-castiga-klaus-iohannis-liviu-dragnea-si-viorica-dancila-269798Atunci când câștigi o bătălie majoră mai ales fără să întâmpini vreo rezistență semnificativă din partea adversarului, nu are nici o noimă să te retragi și să devii nobil și magnanim. Mergi înainte până la victoria finală eventual umilindu-ți inamicul, reamintindu-i că nu a câștigat nimic prin această retragere și că nu a făcut decât să amâne inevitabilul. Pe scurt, Dragnea l-a anunțat pe Iohannis că s-a umilit degeaba și, că ori cu decret ori fără, va veni după el până îl va zdrobi.

Revocarea lui Kovesi nu-i rezolvă lui Dragnea problemele Penale

După ce CCR a anunțat că nu va discuta decât în septembrie modificările aduse condurilor penal și de procedură (cu raportor Livia Stanciu), situația lui Dragnea rămâne incertă. Dacă se reia procesul prin care au trecut legile justiției, cu atacuri la CCR din partea opoziției, a președintelui, retrimiteri la parlament, modificări, sesizări ulterioare ale CCR pe alte aspecte după modificări etc, există șanse bune ca pe Dragnea să îl apuce 2019 fără o soluție la problemele lui și cu sabia condamnării deasupra capului. De aceea preferă să fie el cel care ține în mână sabia suspendării pe care o agită în fața statului paralel și a „protocoalelor DNA” cum făcut-o din nou luni.

Pentru el cea mai bună soluție la problemele penale actuale sau viitoare (Teldrum, Belina) era tot ordonanța de urgență și suspendarea. Dacă la ordonanță a fost nevoit să renunțe deocamdată, suspendarea rămâne în continuare pe masă, pentru că, fără Iohannis împușcă mai mulți iepuri: distruge de facto, DNA și anticorupția, își subordonează SRI și trece Codurile spre gloria eternă a infractorilor și criminalilor de pretutindeni. Prin comparație cu costurile politice ale unei suspendări, beneficiile pentru el și pletora de mafioți politici sau nepolitici pe care îi patronează sunt incomparabil mai mari, deci are toate motivele să o pună în aplicare. Dacă, în plus, îl face pe Iohannis să pară un laș care a cedat complet inutil și impotent și a citit la televizor fatwa de condamnare înainte de a fi decapitat în direct la televizor, e bonus.

Precedentul 9/11 sau de ce Iohannis trebuie să atace

Una din lecțiile pe care Al Qaeda și Osama bin Laden au crezut că le-au învățat după atacurile asupra ambasadelor americane din Kenya și Tanzania și asupra USS Cole a fost că americanii sunt prea lași și prea leneși ca să riposteze și această convingere le-a alimentat îndrăzneala să plănuiască și să ducă la îndeplinire „atacul cel mare” de la 11 septembrie 2001. Americanii erau descriși de propaganda islamistă ca niște „câini fricoși” care latră dar nu mușcă niciodată. Dacă americanii ar fi ripostat masiv și la timp, 9/11 nu s-ar fi produs. Acum, imaginea pe care Dragnea dorește să i-o creeze lui Iohannis este aceea a unui câine bine înlănțuit care se ascunde în fundul cuștii, de unde latră spart vorbe goale despre anticorupție și stat de drept. Cu un asemenea ascendent, Dragnea se simte suficient de puternic să declanșeze marele atac care să pună la pământ stâlpii instituțiilor democratice și domniei legii: separația puterilor în stat, Justiția, instituțiile independente, drepturile individuale.

dac-news-dancila-executa-ordinul-lui-dragnea-dacnews.net_De aceea, Iohannis este obligat acum, când este încolțit, să iasă la luptă și să contraatace. Paradoxal, dar prin revocare a scăpat de o mare vulnerabilitate. Niciunul dintre prietenii României din Occident nu ar fi acceptat ca decizia CCR să nu fie pusă în aplicare. Ar fi căzut cu toții de acord că este vorba într-adevăr de o decizie odioasă, dar nimeni nu ar fi mers până acolo încât să susțină deschis încălcarea acesteia. Pur și simplu ar fi considerat că pericolele unui asemenea precedent ar fi fost mai mari decât asumarea unei poziții juste și îndreptățite de însăși Legea Fundamentală, dar care sfida decis decizia Curții. Liderii din democrații foarte vechi cum este cea americană știu că deciziile Curții Supreme sunt de multe ori inepte, alteori nedrepte și uneori anticonstituționale dar mai știu și că structura Curții se mai schimbă și că deciziile din trecut sunt de destul de multe ori revizuite. O întreagă jurisprudență a fost anulată pentru a face loc drepturilor civile ale minorității de culoare. Bune sau rele, deciziile Curții au fost însă întotdeauna respectate.

Acum, o dată scăpat de acest cartof fierbinte, Iohannis trebuie să întoarcă masa: să organizeze un referendum. Întrebările referendumului vor trebui formulate în termeni atât de lipsiți de echivoc încât să nu lase nici o urmă de îndoială, nici măcar pentru această CCR, că prin neasumarea sa și refuzul de a legifera, Parlamentul încalcă grav Constituția. Precedentul „300 de parlamentari” trebuie evitat iar CCR trebuie constrânsă să accepte prin forța formulării și a rezultatului, că nepunerea sa în aplicare ar duce Parlamentul într-o situație clară de neconstituționalitate.

Pasul al doilea trebuie să fie un atac la însăși constituționalitatea funcționării CCR. Președintele trebuie să forțeze schimbarea judecătorului „în plus” Petre Lăzăroiu, care în acest moment este un impostor,: funcționează ca judecător CCR fără să aibă dreptul. Iohannis trebuie să îi desemneze un succesor foarte rapid.

Al treilea pas trebuie să fie revocarea lui Dăncilă dacă judecătorii acceptă să judece cazul de mare trădare. Oricât ar amenința Dragnea cu apocalipsa. Apocalipsa vine oricum peste Justiție dacă Dragnea este lăsat  în fruntea statului așa că amenințările lui n-au nici o valoare. Se poate argumenta că nu este deloc o soluție ideală ca problemele politice să fie rezolvate prin intermendiul justiției penale, dar aceasta este o dezbatere morală și, eventual, de revizuire constituțională. Așa cu stau lucrurile acum din punct de vedere legal și constituțional, de îndată ce o curte acceptă să judece cazul, Iohannis are tot dreptul să o revoce pe Dăncilă și nu trebuie să ezite.

România stă pe marginea prăpastiei la fundul căreia o așteaptă o autocrație brutală reprezentată de o oligarhie infracțională. Dacă Iohannis nu iese din cușca în care l-a închis Dragnea va rămâne în istorie ca liderul care a închinat țara și legile ei unei „tagme de jefuitori.

D-ale lui Nicolicea: Comisia de la Veneția încalcă independența justiției, nu PSD

Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat vineri că opinia preliminară a Comisiei de la Venetia privind modificările legilor Justiției se contrazice cu un raport întocmit tot de acest for referitor la standardele europene privind independența sistemului judiciar.

 Nicolicea spune insa ca aceasta opinie preliminara „le da o palma peste ochi” celor din Opozitie si presedintelui care au spus ca legile Justitiei nu trebuie modificate. 

,,Comisia de la Venetia le da o palma peste ochi celor de la Opozitie si presedintelui Romaniei, pentru ca acestia au cerut de nenumarate ori sa nu se modifice nimic, sa se intarzie si au facut tot felul de sesizari la Curte sa nu intre in vigoare, sa se amane, sa se blocheze. Comisia de la Venetia o sa observati ca cere sa se faca anumite modificari, iar cei care au spus sa nu se faca nimic sunt contrazisi de aceasta”, a spus Nicolicea pentru Agerpres.

 Social-democratul a aratat ca, in ce priveste fondul, Comisia de la Venetia se contrazice.

 ,,In prezent este in vigoare raportul privind standardele europene privind independenta sistemului judiciar, adoptat de Comisia de la Venetia, document oficial, nu un draft, ce aveti acum. Documentul pe care il prezinta acum e un draft care nu poate sa bata ceea ce au votat data trecuta decat daca vor schimba acel raport. Cu privire la respectarea independentei judecatorilor si procurorilor, in legea propusa si in legea adoptata, stiti ca este o diferenta intre ce s-a propus si ce s-a adoptat, respecta intocmai aceste standarde europene. Cei care nu respecta sunt cei de la Comisia de media-148216087785983700la Venetia tinand cont ca in raportul respectiv adoptat de ei se vorbeste ca exista o multitudine de modele, nu se poate recomanda un anumit model, zic ei, si in majoritatea cazurilor procurorii de rang inalt sunt numiti fie de guvern, fie de Parlament. Nici pomeneala de cuvantul ‘presedinte’ in raportul adoptat. Si sa va spun de ce. In multe tari din Europa nu exista presedinte. Daca acum ne fac o recomandare in sensul acesta, trebuie sa isi modifice propriul raport”, a afirmat Nicolicea. Acesta a adaugat ca legea nu a fost modificata in privinta numirii procurorilor de rang inalt, ea a ramas ca si pana acum, iar presedintele are un rol in aceasta privinta.   

 ,,De asemenea, daca de aici se isca problema, ar trebui sa sesizati urmatoarea chestiune – revocarea procurorului sef al DNA s-a facut pe legea veche, nu pe propunerea legislativa. (…) Deci nemultumirile sunt la adresa legii vechi”, a mentionat acesta. Intrebat care ar fi explicatia ca cele doua rapoarte ale Comisiei de la Venetia sunt diferite, Nicolicea a raspuns: „Ar trebui sa le facem o adresa oficiala, sa-i intrebam care este raportul valabil”.   

 ,,N-as vrea sa banuiesc pe careva de manipulare si rea credinta, dar sa nu iti citesti propriile documente adoptate mi se pare cam deplasat, ca sa nu zic ca se fac de ras”, a adaugat acesta.

Tudorel Toader despre raportul Comisiei de la Veneția: Nu comentez comentariile altora

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, neagă orice implicare în elaborarea legilor Justiției, și că oricum raportul Comisiei de la Veneția este doar „intermediar”, iar România urmează să transmită un punct de vedere oficial, a spus Toader.

Tudorel Toader subliniază că nu ministrul Justiției sau Guvernul au fost inițiatorii proiectului de modificare a legilor Justiției, deși varianta inițială propusă de el era chiar mai toxică decât cea a Comisiei Iordache, și că răspunzători sunt doar parlamentarii și membrii Comisiei care au discutat și elaborat modificările.   

  „Este vorba despre un raport intermediar, ceea ce înseamnă că chiar dânșii, până la sesiunea din toamnă, îl vor definitiva. În al doilea rând, eu de fiecare dată vă spuneam: să ne cunoaștem, să ne respectăm competențele. Ceea ce înseamnă că cele trei legi ale Justiției au constituit inițiativă parlamentară. Ceea ce înseamnă că răspunsul cel mai adecvat îl primiți fie de la inițiatorii celor trei proiecte de lege, fie de la membrii Comisiei care le-au adoptat și le-au supus dezbaterii parlamentare.”, a spus Tudorel Toader. Ministerul Justiției a mai spus că România va transmite un punct de vedere oficial Comisiei de la Veneția  „Inclusiv eu cunosc puterea recomandărilor Comisiei de la Veneția exprimate într-un aviz, fie el și intermediar. Tot în spațiul public s-a afirmat că România va formula un punct de vedere oficial pe care îl va transmite Comisiei de la Veneția înainte de definitivarea formei finale. În măsura în care Ministerul Justiției va fi solicitat în definitivarea acelui punct de vedere al României evident că vom contribui. (…) Eu, ca ministru al Justiției, nu trebuie să fiu cel care comentează comentariile altora și vă mulțumesc”, a mai spus

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu (D) poate fi vazut, joi, 21 septembrie 2017, la Palatul Parlamentului, inaintea inceperii sedintei aniversare a infiintarii institutiei Avocatului Poporului in Romania. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Toader, la sediul MJ. Întrebat despre anunțul făcut recent de președintele Klaus Iohannis, că va sesiza Curtea Constituțională cu privire la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și al procurorilor, în contextul recomandărilor cuprinse în opinia preliminară a Comisiei de la Veneția, Tudorel Toader a spus „că mai înainte trebuie să vadă ce anume va critica și după aceea emitem un punct de vedere”. „Ca să răspunzi la întrebare, trebuie să știi argumentele, motivele pentru care va critica. După ce știm motivele, atunci pot să exprim un punct de vedere. Acum eu ar însemna să deduc ce motive ar putea invoca președintele, după care să apreciez dacă motivele sunt întemeiate sau nu. Normal este să vedem dacă va critica, să vedem pentru ce va critica și după aceea să emitem un punct de vedere.”, a spus Tudorel Toader, la sediul Ministerului Justiției

V-am expus o altă bătaie de joc al partidului neo-facist a lui Dragnea et comp. De când sunt la  guvernare. Din 1990 , aceștia au distrus parțial ființa noastră națoastră națională.

În ediția viitoare vom continua cu alte critici la adresa acestui partid de gunoi- PSD.

Vă las cu bine și pe curând.

    Col(r)prof univ dr farm Silvia ANDREI

 

Prinţul Nicolae şi logodnica sa, Alina Binder, invitaţi de Mitropolitul Ioan al Banatului să se cunune la Catedrala Mitropolitană din Timişoara

Surpriză! De asta au avut parte credincioşii care au participat duminică la liturghia de la Catedrala Mitropolitană din Duma-143-1Timişoara. După terminarea slujbei, la care au participat şi principele Nicolae (deşi a fost dezmoştenit din linia de succesiune a Casei Regale a României, în inimile românilor, tot el rămâne adevăratul prinţ!) şi logodnica sa, Alina Binder, ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului, a avut o intervenţie deosebită. I-a întrebat pe cei doi tineri dacă vor să se căsătorească, iar ei i-au răspuns afirmativ.

După care, Mitropolitul Ioan i-a lansat principelui Nicolae invitaţia de a se cununa religios cu logodnica sa Alina în Catedrala Mitropolitană din Timişoara, ctitorită de bunicul său, regele Mihai I al României. Invitaţia a fost acceptată imediat cu mare plăcere de tânărul principe şi de Alina Binder. La plecarea de la catedrală, principele Nicolae l-a invitat pe Mitropolitul Ioan în maşina sa şi au plecat împreună la ceremonia dedicată Zilei Imnului Naţional, la care prinţul Nicolae şi logodnica sa Alina au participat.

Florin NAHORNIAC

Proiect inedit al Mitropoliei Banatului de renovare a 18 biserici ortodoxe din Timiș

Marți, 3 iulie, în curtea Mitropoliei Banatului din Timișoara, a avut loc o expoziție de fotografie cu cele 18 biserici care vor fi renovate în următoarea perioadă, în colaborare cu Facultatea de arhitectură din cadrul Universității Politehnica Timișoara.

ÎPSS Ioan, mitropolitul Banatului, a explicat: “Având experiența tristă pe care am trăit-o în septembrie 2017, când ipss-serbanfurtuna a distrus multe biserici în Timiș, am decis să începem o activitate de prevenție, să nu așteptăm ca vântul puternic să dărâme încă o dată turnurile lăcașurilor sfinte. Am vrut ca din timp să facem reparații, chiar capitale, la unele dintre acestea. Având aici, la Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de arhitectură, am apelat la rectorul Viorel Șerban și la profesorii de acolo. Astfel, a fost îmbrățișată această idee. Studenții au făcut un lucru foarte bun. Ei au cercetat mai multe biserici din Timiș cu probleme și au făcut caiete de constatare, coordonați de profesori. Acestea vor fi bazele unor proiecte de execuție. Am mai câștigat încă 50 de prieteni ai bisericii noastre prin studenții care s-au ocupat de evaluările lăcașelor de cult. Nădăjduim o colaborare pe mai departe cu Facultatea de arhitectură, iar unde va trebui să intervenim rapid vom interveni pentru a reabilita aceste biserici”, a declarat ÎPSS Ioan.

Astfel, profesorii au propus mai multe teme de restaurare, iar studenții au fost liberi să aleagă. Cea mai favorită temă de seminar a fost restaurarea bisericilor ortodoxe din Timiș. Atunci Mitropolia Banatului a pus la dispoziție mașinile pentru deplasare în localitățile unde se află aceste lăcașuri de cult, monumente istorice, iar studenții au început să cerceteze și să întocmească unele caiete de evaluare.

„Acest proiect este o experiență deosebită pentru studenți. Tinerii s-au deplasat în locurile unde se află bisericile cu probleme arhitectonice și au făcut evaluări. Ei au simțit ce înseamnă responsabilitatea de a fi arhitecți, iar pentru UPT este încă o dovadă că suntem preocupați pentru a găsi cele mai oportune situații pentru a acorda studenților șansa de a învăța și a deveni acei profesioniști de care au nevoie Banatul și România, în general”, a spus prof. Viorel Șerban.

Mihai Florin NAHORNIAC

Mitropolitul Ioan al Banatului, 24 ani de arhierie. Mesaj către tineri: „Visați și ziua, însă nu visul unei frunze ruginii de toamnă. Visul vostru să fie mereu la dulcea Românie și nu uitați că 1918 este parte din povestea fără sfârșit a neamului românesc

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a aniversat vineri, 20 iulie, primirea arhieriei. Cu acest prilej, Patriarhul României a adresat Înaltpreasfinției Sale un mesaj de felicitare, scrie basilica.ro.
IPS-Ioan.x71918.x71918Selejan Ioan s-a născut la 16 noiembrie 1951, în localitatea Pietrani, jud. Bihor, la botez primind numele Ionel; a urmat Liceul „Constantin Brâncuși” din Oradea (cu bacalaureat în 1971) și apoi cursurile Facultății de Instalații și Automatizări a Institutului Politehnic din București (1971- 1976).
A continuat studiile la Seminarul Teologic din Craiova (promoția 1986); un deceniu mai târziu, a studiat la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1986-1990); cursuri de specializare la Institutul Biblic din Ierusalim și, în paralel, studii de doctorat (tot acolo) în Studii Biblice, Egiptologie și Orientalistică (1991-1994).
Încă din perioada studiilor în țară a fost frate de mănăstire, dar și inginer la Arhiepiscopia Craiovei (din anul 1979); în timpul slujirii ca inginer au fost restaurate câteva mănăstiri importante: Tismana, Lainici, Polovragi, Bucovăț, Crasna; a fost călugărit cu numele Ioan și hirotonit ierodiacon și ieromonah (1990).
Între anii 1990 și 1991 a fost stareț al Mănăstirii Lainici, iar apoi superior al Așezămintelor românești de la Ierusalim, până în vara anului 1994 (tot acum este hirotesit și arhimandrit); la 9 iulie 1994 a fost ales episcop pentru noua eparhie a Covasnei și Harghitei, hirotonit în data de 20 iulie și intronizat la Miercurea Ciuc în 25 septembrie 1994;
În timpul păstoririi Eparhiei Covasnei și Harghitei: a coordonat înălțarea unor lăcașuri de cult, s-a preocupat în egală măsură și de restaurarea monumentelor istorice și bisericești, a inițiat întemeierea multor asociații, societăți și fundații românești în zonă.
A înființat foaia bisericească eparhială Grai românesc, a publicat articole în presa bisericească; a coordonat monumentala lucrare: Românii din Covasna și Harghita. Istorie. Biserică. Școală. Cultură (Miercurea Ciuc, 2003).
În urma hotărârii Sfântul Sinod (16 decembrie 2014), în data de 28 decembrie 2014 a fost instalat ca Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului, în Catedrala din Timișoara.
IPS Ioan este unul dintre vrednicii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române care a păstrat viu spiritul național românesc într-o zonă greu încercată de nedreptățile istoriei.
„Constatăm cu durere că în ultimul sfert de secol a mai murit o Românie”, spunea Mitropolitul Banatului,  IPS Ioan, într-o minunată Pastorală de Crăciun, în 2017, în care îi cerea lui Dumnezeu să binecuvânteze și să păzească gândul nației române pentru ca pe la porțile Europei să nu se mai audă cuvintele: Român, caut țară!”.
„Iubiți tineri, visați și ziua, însă nu visul unei frunze ruginii de toamnă. Visul vostru să fie mereu la dulcea Românie și nu uitați că Anul 1918 este parte din povestea fără sfârșit a neamului nostru românesc”, este îndemnul adresat de  IPS Ioan în Pastorala de Crăciun.  „Păziți această bucurie sfântă a Nașterii Domnului, a întâlnirii cu Pruncul Iisus pe Care să-L duceți și în sălașele dumneavoastră. Primiți și creșteți un prunc în numele lui Iisus, Cel ce este Prietenul pruncilor”, spune Mitropolitul Banatului în scrisoarea sa pastorală.
Mihai Florin NAHORNIAC

Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan, pledoarie în lacrimi pentru încetarea avorturilo

Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan, a fost invitat să predice în Catedrala Mitropolitană din Cluj Napoca.

În cuvântul său, ierarhul a abordat și dureroasa temă a avorturilor, un flagel care – deși este în scădere în ultimii ani -, rămâne prezent în societatea românească.

ps-selejan-04-465x390-evz-ro-MITROPOLITUL-BANATULUIÎPS Ioan a vorbit, în lacrimi despre faptul că în fiecare zi, 300 de copilași sunt avortați de mamele lor, astfel că aproape 100.000 de ființe nevinovate nu mai apucă să vadă lumina zilei. Acesta a făcut un apel pentru ca mamele să dea naștere la pruncii pe care-i primesc și ca fiii să-și iubească părinții.

„Să ascultăm ce se întâmplă în spațiul nostru românesc atunci când o tânără primește vestea nașterii unui fiu. Ce fac tinerele noastre azi când primesc că vor naște un fiu?

Cum răspund, tinerele noastre, astăzi? Știți că 100.000 de tinere răspund negativ la această veste în fiecare an?

Mâine, de la răsăritul soarelui și până la apus, 300 de fii ai neamului nostru românesc vor fi înjunghiați. În fiecare zi, în spațiul nostru românesc, sunt uciși 300 de copilași, sfinți, oameni de nădejde ai țării, medici, profesori, lucrători ai pământului. Iată cum răspund unele tinere astăzi acestei vești bune pe care le-o aduce îngerul lui Dumnezeu.
Iubite tinere și mame luați exemplul Maicii Domnului. Răspundeți așa cum a răspuns ea, și lăsați să zboare de pe brațele dumneavoastră români în Împărăția lui Dumnezeu. Legănați pe brațele dvs sfinți, căci Dumnezeu vă poruncește să nașteți prunci sfinți, nu monștri. Cât de binecuvântate sunt brațele mamei care a legănat sfinți pe brațele ei, așa cum Maica Domnului l-a legănat pe Fiul lui Dumnezeu. Niciodată n-am auzit aici, în spațiul nostru, spunându-se „sărut fruntea mama mea” sau „sărut obrazul mama mea”, ci noi românii am spus…„sărut mâna maica mea”.
Sărutați mâinile maicilor cât mai sunt în viață și apoi, când n-or mai fi, sărutați-le crucea de la mormânt”,  a spus printre lacrimi, ÎPS Ioan Selejan.
Silvia ANDREI

Fără dragoste nicio nevoință nu are valoare

Tot ce facem să facem cu rugăciune și blagoslovenie ca să se pogoare harul Sfântului Duh peste noi. „Fără de Mine nu puteți face nimic”, zice Domnul.

parintele-dionisie-colciu-1Astăzi s-au înmulțit ispitele pentru călugăr, pentru că ispititorul a căpătat putere și îndrăzneală.

Răutatea în om nu este atât din noi, cât de la ispititorul care continuu ne pândește ca să ne clatine poziția.

Nimeni nu vrea să știe că cel mai mare lucru este să te cunoști cu adevărat pe sine, cine ești cu adevărat. Asta este cea mai mare virtute.

Nicăieri Ortodoxia nu ne obligă să vedem greșelile altuia, ci să ne vedem pe noi și să ne smerim și să ne considerăm mai răi ca toți.

Fără dragoste nicio nevoință nu are valoare. Dragoste, pace și acoperământul ascultării.

Dumnezeu este iubire, dar iubire cu măsură, cu hotar. Hotărârile Sfintelor Sinoade spuneau: „Părutu-S-a Duhului Sfânt și nouă” și erau convinși că hotărârile lor erau de la Dumnezeu. Și nu s-a făcut nici unul din cele șapte mari Soboare Ecumenice fără mari minuni. Și noi acum lepădăm hotărârile Sfintelor Soboare în numele dragostei.

Starețul Dionisie – Duhovnicul de la Sfântul Munte Athos, Editura Prodromos, 2009

Florin CREȘTINUL

Înșelăciunea diavolească

Conceptul de înșelăciune diavolească, unul dintre cele mai importante în învățătura părinților Bisericii Ortodoxe, lipsește cu desăvârșire din spiritualitatea protestantă și romano-catolică, din care s-a desprins mișcarea „harismatică”. Acest fapt explică de ce o înșelare atât de evidentă a putut pune stăpânire asupra atâtor „creștini” cu Infricosatoarea-Judecata-detaliu-Voronet-324x235numele, Și cum un „profet” ca Nicolai Berdiaev, care provine dintr-un mediu ortodox, poate considera că este absolut esențial ca, în „noua eră a Duhului Sfânt”, „să se renunțe la viziunea ascetică asupra lumii”. Cauza este limpede – această viziune ascetică [patristică] oferă unicul mijloc prin care omul, odată ce a primit Duhul Sfânt prin Tainele Botezului și Mirungerii, poate continua cu adevărat să lucreze toată viața pentru dobândirea și păstrarea Duhului – ea ne învață cum să avem discernământ duhovnicesc și să ne păzim de înșelăciunea diavolească. „Noua spiritualitate”, la care visa Berdiaev și pe care o pune în practică „renașterea harismatică”, se întemeiază pe cu totul altceva și, în lumina învățăturii patristice ortodoxe, se dovedește a fi o fraudă. Ca atare, nu este loc pentru ambele concepții în același univers spiritual. Pentru a accepta „noua spiritualitate” a „renașterii harismatice”, trebuie să respingi Ortodoxia; și invers, pentru a rămâne cu adevărat un bun creștin ortodox, trebuie să respingi „renașterea harismatică”, ea nefiind altceva decât o contrafacere a Ortodoxiei.

Pentru a arăta mai clar acest lucru, vom expune în cele ce urmează învățătura Bisericii Ortodoxe despre înșelăciunea diavolească, așa cum o rezumă (în secolul al XIX-lea) Sfântul Ignatie Briancianinov, el însuși unul dintre marii Părinți ai vremurilor mai apropiate.

Există două forme principale de înșelăciune diavolească. Prima, care este și cea mai spectaculoasă, apare atunci când cineva se luptă să atingă un înalt nivel spiritual sau viziuni, fără a se fi curățit însă de patimi și bazându-se numai pe propria sa judecată. Unui astfel de om, diavolul îi dăruiește „viziuni”. Se găsesc multe astfel de exemple în Viețile Sfinților, carte de căpătâi a învățăturii patristice ortodoxe. Astfel, Sfântul Niceta, episcopul Novgorodului (31 ianuarie), s-a retras în pustie nepregătit și încălcând sfatul starețului său, și după scurt timp a început să audă o voce care se ruga împreună cu el. Apoi i-a vorbit însuși „Domnul” și i-a trimis un „înger” care să se roage în locul lui și să-l învețe să citească cărți în loc să se roage, și să dea învățături celor care îl căutau pentru sfat. Așa a și făcut, văzându-l neîncetat pe „înger” stând alături de el în rugăciune, iar oamenii care îl cercetau erau uimiți de înțelepciunea lui și de „darurile Duhului Sfânt” de care părea să fie plin, între care și darul de a face profeții care se împlineau întotdeauna. Înșelăciunea s-a dat pe față abia atunci când părinții din mănăstire au aflat de aversiunea lui față de Noul Testament (cu toate că din Vechiul Testament, pe care nu-l citise niciodată, putea cita pe de rost). Prin rugăciunile lor Niceta, s-a întors la pocăință, „minunile” pe care le făcea au încetat, iar mai târziu a ajuns la adevărata sfințenie.

Și Sfântul Isaac din Peșterile Kievului (14 februarie) a văzut o lumină mare în care i-a apărut „Hristos” înconjurat de „îngeri”; când Isaac, fără a-și face semnul Crucii, i s-a închinat, demonii au căpătat putere asupra lui și, prinzându-l într-o horă drăcească, l-au lăsat abia viu. Și el a ajuns, mai târziu, la măsura sfințeniei.

Există multe alte cazuri asemănătoare, în care „Hristos” și „îngerii” s-au arătat unor asceți cărora le-au dăruit puteri uimitoare și „daruri ale Duhului Sfânt”, prin care cei înșelați au fost duși în cele din urmă la nebunie sau la sinucidere.

Mai este însă o altă formă, de înșelăciune diavolească, cu mult mai răspândită și mai puțin spectaculoasă, prin care victimelor nu li se oferă viziuni extraordinare, ci doar li se exaltă „sentimentele religioase”. Aceasta apare, după cum scrie Sfântul Ignatie Briancianinov, „când inima dorește și tinde spre bucuria simțămintelor sfinte și dumnezeiești, fără a fi deplin pregătită pentru ele. Cel care nu are o inimă înfrântă, care își asumă orice fel de merit sau valoare personală, care nu se ține neabătut de învățătura Bisericii Ortodoxe, ci, luându-se după vreo alta, își urmează propria judecată sau ascultă de învățături ne-ortodoxe, acela se află într-o stare de înșelare”. În Biserica Romano-Catolică se găsesc nenumărate „cărți de învățătură” scrise de oameni aflați în această stare; un exemplu este Urmarea lui Hristos de Thomas de Kempis, despre care Sfântul Ignatie scrie: „Domnește în această carte, desprinzându-se de pe fiecare pagină, suflul duhului rău, care îl încântă pe cititor și îl amețește. Cartea îl îndeamnă pe cititor direct către comuniunea cu Dumnezeu, fără a pomeni nimic de curățirea prin pocăință, care trebuie să premeargă acestei stări. Prin ea oamenii trupești [necurățiți de patimi] sunt răpiți de o bucurie și de o exaltare dobândite fără nici o strădanie, fără lepădarea de sine, fără pocăință, fără răstignirea trupului împreună cu patimile și cu poftele (Galateni 5, 24), fiind mulțumiți de sine și mândri de starea căzută în care se află”. Iar urmarea, după cum scrie Ivan M. Konțevici, marele propovăduitor al învățăturii patristice, este că „nevoitorul, străduindu-se să își aprindă în inimă iubirea de Dumnezeu fără a se fi îngrijit mai întâi de pocăință, se silește să guste sentimentele de bucurie și de extaz, dar nu obține decât contrariul; el intră în comuniune cu Satan și se îmbolnăvește de ură față de Duhul Sfânt”.

Tocmai aceasta este starea reală în care se află adepții „renașterii harismatice”, fără a o bănui măcar. Vom vedea clar acest lucru comparându-le, punct cu punct, experiențele și concepțiile cu învățătura Sfinților Părinți ai Ortodoxiei, așa cum o rezumă Episcopul Ignatie Briancianinov.

Ierom. Serafim Rose, Ortodoxia și religia viitorului, Editura Sophia

Florin NAHORNIAC

Cea mai importantă armă în războiul nevăzut

Lucrul cel mai important în lupta nevăzută este recunoașterea propriilor slăbiciuni și a micimii propriei persoane lipsite de ajutorul lui Dumnezeu. Această conștientizare este atât de necesară, încât Dumnezeu îi aduce pe cei mândri ioan-vallam-1-324x235și încrezători în propriile forțe la ea prin căderi dure, îngăduindu-le să cadă într-un păcat sau altul și, în special, în acele păcate despre care ei au crezut că sunt destul de puternici pentru a se proteja singuri de ele. „Să știți”, spune Sfântul Isaac Sirul, „că acolo unde cineva a căzut, mai înainte se afla mândria”. Așadar, este esențial pentru cel căzut în păcat să se întoarcă pe cât de repede posibil la gândul și simțământul propriei lipse de însemnătate, la mustrare și smerenie în gândire, și să ceară de la Dumnezeu să îi insufle această conștientizare constantă a propriei nimicnicii.

În același timp, atunci când cineva se confruntă cu sărăcia, durerea, neșansa sau boala, această condiție trebuie privită drept un mijloc trimis de Dumnezeu pentru a determina persoana respectivă să își recunoască propria nimicnicie. Trebuie să fim smeriți și să ne recunoaștem slăbiciunile.

Acela care vrea să își înțeleagă întru totul slăbiciunile trebuie să analizeze cu atenție, cu zel, propria persoană, propriile gânduri, sentimente, cuvinte și fapte cel puțin de câteva ori pe zi. Acela care procedează astfel va vedea cât de păcătoase, nesăbuite și greșite sunt faptele, cuvintele, sentimentele și gândurile sale. Apoi își va vedea limpede propria stare de haos, va conștientiza cât de inconsecvent este în a face binele și astfel, că este absurd și nebunesc să se bazeze pe sine însuși și să creadă că este capabil de a face ceva cu adevărat bun.

Veți întreba: „Cum se poate? Este bine să simțim propria lipsă totală de importanță și neajutorare? Cum se poate lupta cu răul din suflet cineva care se simte slab?”

Sfinții Părinți răspund și ne învață că trebuie să avem sentimentul propriei lipse de puteri și însemnătate și, în același timp, să avem în suflet credința deplină în Dumnezeu și ajutorul care va veni de la El. Convingerea fundamentală care trebuie să îl însoțească mereu pe orice creștin este aceea că nu se poate baza pe nimeni altcineva decât pe Singurul Dumnezeu, că nu poate aștepta ajutor și bine de la nimeni și că numai Dumnezeu poate să îi asigure victoria în lupta nevăzută pe care o duce.

Această convingere este întărită de propria credință că Dumnezeu cel Atotputernic poate face tot ce dorește pentru noi, că El, în înțelepciunea și cunoașterea Sa, știe ce este mai bine și necesar pentru noi și că El, în bunătatea Sa, este gata în orice clipă să ne ajute cu o dragoste de nepătruns de mintea umană de fiecare dată când avem nevoie.

Să fie oare adevărat că Dumnezeul care L-a dat pe Unul-Născut Fiul Său să moară pentru noi, Dumnezeul care îi caută pe cei păcătoși precum femeia din Evanghelie care pierduse o drahmă, Dumnezeul care, potrivit Apocalipsei, bate neîncetat la inima omului, dorind să intre în ea și să ia cina cu el, să fie adevărat că un asemenea Dumnezeu nu îi dă omului care se luptă cu răul din inima lui ajutorul necesar și sprijinul Său atotputernic și plin de har? Dacă vom căuta în Sfânta Scriptură, vom găsi numeroase exemple în care Dumnezeu i-a ajutat pe cei care au crezut în El. „Uitați-vă la neamurile cele din început și vedeți cine a nădăjduit spre Domnul și s-a rușinat?” (Înțelepciunea lui Iisus Sirah 2,10). Astfel de gânduri ar trebui să ne insufle credință absolută în Dumnezeul care ne va încununa cu o izbândă incontestabilă în războiul nevăzut.

Arhiepiscop Averchie Taușev, Nevoința pentru virtute. Asceza într-o societate modernă secularizată, Editura Doxologia, Iași, 2016

Florin CREȘTINUL

Pricina întristărilor, mâhniciunilor, melancoliilor și amărăciunilor

Așadar, în lume, când nu avem pe Hristos strigând și urlând în viața noastră, în existența noastră, ci trăim absența lui Hristos, trebuie să arătăm dragoste față de aproapele, să facem milostenie, ca să putem să ne întărim cumva viața noastră. Prin aceste virtuți ne lepădăm în parte de noi înșine și trăim pentru Hristos. Dar în mănăstire nu trăim pentru Hristos, ci Îl trăim pe Hristos, trăim în Hristos. De aceea Biserica noastră spune mirenilor: „Ai? Să dai”. În timp ce monahilor le zice: „Să nu ai nimic al tău”.

1155Prin urmare, Apostolul ne îngăduie „să plângem cu cei ce plâng”, fiindcă lacrima aceasta prin care te lepezi de tine însuți și participi la viața altuia, lacrima aceasta devine sămânță,  arvună a veșnicei bucurii. Adică începi să semeni înlăuntrul tău, dacă nu ai deja, sămânța și să împrumuți din bucuria veșniciei pe care o faci prezentă. Astfel chiar și acel „a plânge cu cei ce plâng” țintește tot să fii bucuros, iar nu să plângi.

„Ridică-ți mintea și vezi starea îngerească, dacă acestora li se potrivește vreo altă stare decât a se bucura și a se veseli”, ne îndeamnă Marele Vasile. „Folosește-ți puțin mintea”, zice, „suie mintea ta sus la cer și spune-mi: este cu putință să-ți închipui îngerii că plâng, că participă ei la agonia, la neliniștea celuilalt? Ce fac? Nu fac nimic altceva decât să se bucure și să se veselească.” Îngerii se bucură și se veselesc, adică au bucurie lăuntrică, plină de slavoslovia către Dumnezeu, pe care o exprimă obștii îngerești în care trăiesc, fiindcă „au fost învredniciți să stea înaintea lui Dumnezeu și să se desfăteze de negrăita frumusețe a slavei Ziditorului nostru. Către viața aceea îndemnându-ne pe noi Apostolul, ne poruncește să ne bucurăm pururea”.

Ne îndeamnă, așadar, apostolul Pavel, zice Marele Vasile, să imităm viața îngerească care înseamnă, în primul rând, să ne bucurăm pururea. Iar când alții plâng, să folosim lacrima lor, ca să dobândim o mai mare bucurie cerească și astfel viața noastră să fie o neîncetată bucurie. […]

Următorul fragment din Palladie prezintă cum trăiau pustnicii forma cea mai aspră a vieții monahale.

„Îi puteai vedea pe ei veselindu-se în pustie”. Era cu putință, zice, să vadă cineva fețele lor bucurându-se. „Nu ar putea spune cineva pe acest pământ o asemenea bucurie”. Nu ar putea cineva să spună că există pe pământ o atât de mare veselie, nici bucurie trupească. „Nici o scârbă sau întristare nu era în aceștia”. Nu ai putea afla nici o scârbă, adică o mâhnire, nici o amărăciune. „Dar chiar dacă cineva se arăta amărât, îndată părintele Apollo cerea să afle de la el pricina, și apoi descoperea cele ce se află în ascunzișul inimii fiecăruia”. Dacă totuși cineva părea cumva mâhnit, întristat, se ducea îndată părintele Apollo, bătrânul, starețul, și îi zicea: Ce ți s-a întâmplat? Nu ca să afle cu adevărat ce s-a întâmplat. Fiindcă cel amărât, cel supărat, omul îndurerat este întotdeauna în afara realității, nu știe niciodată ce se întâmplă în jurul lui și înlăuntrul lui. Îl întreba, ca să ia drept punct de plecare cuvintele lui și după aceea să-i descopere adevăratele pricini ale mâhnirii lui. Fiindcă toți monahii, dar și mirenii, care sunt întristați sau amărâți, cred că sunt astfel pentru Dumnezeu, cred că în cazul lor așa trebuie să fie. Or, părintele voia să-i descopere „cele din ascunzișul inimii lui”, că supărarea lui nu se datorează nici uneia dintre pricinile pe care le credea el, oricare ar fi fost acelea. Singura pricină a oricărei întristări, mâhniciuni, melancolii și amărăciuni este întotdeauna egoismul, individualismul, autoizolarea noastră și lipsa comuniunii cu Dumnezeu.

Arhim. Emilianos Simonopetritul, Despre viață. Cuvânt despre nădejde, Indiktos, Atena, 2005

Elena TURCULEANU

Tudorel Toader despre raportul Comisiei de la Veneția: Nu comentez comentariile altora

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, neagă orice implicare în elaborarea legilor Justiției, și că oricum raportul Comisiei de la Veneția este doar „intermediar”, iar România urmează să transmită un punct de vedere oficial, a spus Toader.

743045-1532494070-tudorel-toader-nemultumit-de-candidatii-pentru-sefia-dnaTudorel Toader subliniază că nu ministrul Justiției sau Guvernul au fost inițiatorii proiectului de modificare a legilor Justiției, deși varianta inițială propusă de el era chiar mai toxică decât cea a Comisiei Iordache, și că răspunzători sunt doar parlamentarii și membrii Comisiei care au discutat și elaborat modificările.   

  „Este vorba despre un raport intermediar, ceea ce înseamnă că chiar dânșii, până la sesiunea din toamnă, îl vor definitiva. În al doilea rând, eu de fiecare dată vă spuneam: să ne cunoaștem, să ne respectăm competențele. Ceea ce înseamnă că cele trei legi ale Justiției au constituit inițiativă parlamentară. Ceea ce înseamnă că răspunsul cel mai adecvat îl primiți fie de la inițiatorii celor trei proiecte de lege, fie de la membrii Comisiei care le-au adoptat și le-au supus dezbaterii parlamentare.”, a spus Tudorel Toader. Ministerul Justiției a mai spus că România va transmite un punct de vedere oficial Comisiei de la Veneția  „Inclusiv eu cunosc puterea recomandărilor Comisiei de la Veneția exprimate într-un aviz, fie el și intermediar. Tot în spațiul public s-a afirmat că România va formula un punct de vedere oficial pe care îl va transmite Comisiei de la Veneția înainte de definitivarea formei finale. În măsura în care Ministerul Justiției va fi solicitat în definitivarea acelui punct de vedere al României evident că vom contribui. (…) Eu, ca ministru al Justiției, nu trebuie să fiu cel care comentează comentariile altora și vă mulțumesc”, a mai spus Toader, la sediul MJ. Întrebat despre anunțul făcut recent de președintele Klaus Iohannis, că va sesiza Curtea Constituțională cu privire la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și al procurorilor, în contextul recomandărilor cuprinse în opinia preliminară a Comisiei de la Veneția, Tudorel Toader a spus „că mai înainte trebuie să vadă ce anume va critica și după aceea emitem un punct de vedere”. „Ca să răspunzi la întrebare, trebuie să știi argumentele, motivele pentru care va critica. După ce știm motivele, atunci pot să exprim un punct de vedere. Acum eu ar însemna să deduc ce motive ar putea invoca președintele, după care să apreciez dacă motivele sunt întemeiate sau nu. Normal este să vedem dacă va critica, să vedem pentru ce va critica și după aceea să emitem un punct de vedere.”, a spus Tudorel Toader, la sediul Ministerului Justiției

V-am expus o altă bătaie de joc al partidului neo-facist a lui Dragnea et comp. De când sunt la  guvernare. Din 1990 , aceștia au distrus parțial ființa noastră națoastră națională.

În ediția viitoare vom continua cu alte critici la adresa acestui partid de gunoi- PSD.

Vă las cu bine și pe curând.

  Col(r)prof univ dr farm Silvia ANDREI

Niciunul dintre cei 4 candidați pentru șefia DNA nu a fost pe placul lui Tudorel Toader

Niciunul dintre cei 4 candidați la funcția de procuror-șef al DNA nu a fost acceptat de ministrul justitiei,Tudorel Toader, in urma interviurilor care au avut loc joi. Ministrul si-a motivat decizia printr-un scurt comunicat de presa. Procedura va fi reluata in august, iar rezultatul final va fi anuntat in septembrie.

UPDATE  Ministrul Tudorel Toader a postat pe site noul calendar corespunzator procedurii de selectie a procurorului sef al DNA. Procedura de selectie se va desfasura „in perioada 06.08 – 06.09.2018″.

Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si se vor publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 29.08.2018.

Procurorii participanti la selectie vor sustine, in perioada 03 – 05.09.2018, un interviu cu ministrul Justitiei.

tudorel_toader_72194700 ”În cadrul procesului de selecție s-a apreciat că niciunul dintre candidați nu îndeplinește cerințele necesare desemnării pentru numirea în funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. În cadrul programului managerial sau pe parcursul interviului, nici un candidat nu a prezentat suficiente elemente de plan fundamentate pe o analiză a situației actuale care să permită, ulterior, un proces obiectiv şi transparent de evaluare a performanțelor manageriale. In urma desfasurarii procedurii de selectie, va aducem la cunostinta faptul ca nu se va face o propunere de numire in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie dintre candidatii participanti, procedura urmand a fi reluata”, se arata in comunicatul postat pe site-ul MJ.

De la demararea procedurilor de selecție și până acum Toader a spus de mai multe ori că există și această opțiune a nedesemnarii niciunui candidat. ”Există această posibilitate pe care eu am anunțat-o și dacă vreți o repet. Da, este posibil să desemnăm un candidat, după cum da, este posibil să nu desemnăm niciun candidat. Asta nu înseamnă o opțiune a mea, asta înseamnă cele două posibilități legale, până la urmă”, a spus Tudorel Toader vineri dimineata.

Cei 4 candidați la funcția de procuror-șef al DNA au fost joi la sediul ministerului, unde și-au detaliat proiectele manageriale și au răspuns întrebărilor adresate de membrii comisiei prezidate de ministru. In cadrul interviului, fiecarui candidat i s-a alocat aproximativ o ora si jumatate – 30 de minute pentru sustinerea proiectului de management si o ora pentru a raspunde la intrebari.

Cine au fost cei patru care au concurat pentru sefia DNA

Florentina Mirică, șefă a direcției de combatere a corupției din cadrul DNA, a fost promovată în această funcție de Laura Codruța Kovesi. 

Sunt pregătită. Sper că experiența și proiectul managerial, care să fie de succes pentru această instituție. (DNA) trebuie să își îndeplinească atribuțiile legale. Știm că fenomenul corupției nu s-a diminuat, el este unul generalizat, de la mica corupție – ciocolata dată la ghișeu, înscrierea copiilor la grădiniță, obținerea examenului de licență, până la vestitlu 10 la sută din valoarea contractelor. Acesta este motivul pentru care DNA trebuie să-și exercite drepturile”, a spus Florentina Mirică înainte de audierile de joi, potrivit Digi 24. 

Ea a ținut să lămurească o informație vehiculată de o parte a presei cu privire la presupusa acțiune disciplinară declanșată împotriva sa: 

„Vreau să lămuresc o informație care s-a vehiculat în mod greșit, anume că aș fi avut o acțiune disciplinară referitoare la deconspirarea unui martor. Este greșit. Nu este adevărat. Acțiunea disciplinară a privit o dispută juridică ce a fost tranșată de CCR. Dreptul la apărare este prioritar față de protecția informațiilor clasificate, a adăugat Florentina Mirică.

Întrebată dacă va conta pentru comisie faptul că este o apropiată a Laurei Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA, ea a răspuns că speră să nu: „Nu este un argument legal și sper să nu conteze”, a precizat ea

Marius Iacob, fostul prim procuror-șef adjunct al Parchetului General, a devenit adjunctul Laurei Codruța Kovesi în iulie 2013, fiind propus de ministrul justiției, Robert Cazanciuc. 

Cristian Lazăr este în prezent adjunctul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 

Elena Grecu a fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, iar în prezent este şef serviciu în structura centrală a DNA.

Funcţia de procuror şef al DNA a devenit vacantă după ce Laura Codruţa Kovesi a fost revocată din această calitate printr-un decret emis pe 9 iulie de preşedintele Klaus Iohannis, care a pus în aplicare o decizie a Curţii Constituţionale.

Ce urmeaza

Ministrul Toader urmeaza sa anunte reluarea procedurii si noul calendar, intre timp Directia Nationala Anticoruptie fiind condusa de procurorul Anca Jurma, care a preluat in 9 iulie interimatul pentru 6 luni.

Ministerul va publica pe site data pana la care se pot depune noile candidaturi, zilele in care pretendentii vor fi audiati in comisia special infiintata de Toader si data la care va fi anuntat numele celui ales, daca vreunul dintre noii inscrisi va corespunde cerintelor, in caz contrar procedura urmand sa fie reluata din nou.

Daca va exista, propunerea respectiva va ajunge la CSM, care trebuie sa dea un aviz, consultativ, dar obligatoriu. Ulterior, nominalizarea va ajunge si pe masa presedintelui Iohannis, care poate semna decretul de numire in functie a procurorului sef al DNA sau poate respinge motivat propunerea ministrului.

Elena TURCULEANU

Românii din inima țării își cheamă frații la protest

Românii din întreaga țară sunt chemați alături de frații lor din Covasna, Harghita și Mureș la marele protest împotriva adoptării Codului Administrativ, care are loc la București, pe 29 iulie. Protestul este organizat de Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș și Asociația Calea Neamului.

protest-in-bucuresti-al-romanilor-din-harghita-covasna-si-muresAdunarea se va face în Piața Constituției, la ora 17:00, informează comunicatul de presă al Asociației Calea Neamului.  După câteva scurte alocuțiuni, la ora 18:00, se va porni în marș pe traseul Bulevardul Unirii – PiațaUnirii – Bulevardul I.C.Brătianu – Biserica Sfântul Gheorghe Nou – Piața Universității – Esplanada Statuilor – Bulevardul Regina Elisabeta – Piața Operei – Palatul Cotroceni.

Redăm integral textul comunicatului:

COMUNICAT DE PRESĂ.

Duminică, 29 iulie, românii din inima țării, împreună cu frați din întreaga țară, protestează la București împotriva adoptării Codului Administrativ.

Motto: „Nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna noastră” (Mihai Eminescu)

Duminică, 29 iulie, începând cu ora 17, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș și Asociația Calea Neamului organizează un marș de protest împotriva adoptării Legii privind Codul Administrativ al României, conform căreia limba maghiară devine în mod neconstituțional a doua limbă oficială în stat pe o arie ce depășește cu mult județele Covasna, Harghita și Mureș.

Adunarea manifestanților se va face în Piața Constituției, la ora 17. După câteva scurte alocuțiuni, la ora 18 vom porni în marș pe traseul: Bulevardul Unirii – PiațaUnirii – Bulevardul I.C.Brătianu – Biserica Sfântul Gheorghe Nou – Piața Universității – Esplanada Statuilor – Bulevardul Regina Elisabeta – Piața Operei – Palatul Cotroceni, traseul avizat de Primăria Municipiului București.

La Palatul Cotroceni vom solicita președintelui României, Klaus Iohannis, să nu promulge Legea privind Codul administrativ al României, în forma adoptată de Parlament.

Prin eliminarea pragului de 20% pentru folosirea limbii materne a minorităților naționale în administrația locală, prin asigurarea dreptului de a utiliza limba maternă în instituțiile publice ale administrației publice centrale și reintroducerea cuvântului „etnic” în definiția județului, prin diminuarea rolului prefectului, pentru a numai putea ataca deciziile emise de administrațiile publice locale, Legea privind Codul Administrativ al României nu face altceva decât să reducă aproape de disoluție autoritatea statului român în acele zone ale țăriiî n care populația românească este redusă numeric și să favorizeze obținerea autonomiei teritoriale pe criteriu etnic și formarea unei enclave etnice în inima României. Astfel, românii din județele Covasna, Harghita și parțial Mureș, în care sunt numeric minoritari, nu vor mai avea nicio șansă de supraviețuire. Introducerea limbii maghiare în instituțiile de stat nu face decât să izoleze mai mult cele două comunități, română și maghiară, și să adâncească separatismul în relațiile interetnice.

Considerăm adoptarea Codului Administrativ un act de trădare națională. În Camera Deputaților, care a avut calitate de for decizional, au votat pentru 175 de deputați (136 – PSD, 7 – PNL, 18 – UDMR, 12 – ALDE și 2 de la minorități, http://www.cdep.ro/pls/steno/evot2015.Nominal?idv=20323). În urma acestui fapt, un grup de 50 de parlamentari (deputații PMP și USR, trei deputați PNL și șapte deputați neafiliați politic) a contestat Legea privind Codul Administrativ la Curtea Constituțională, sesizând neconstituționalitatea unor articole ale acesteia.

Promulgarea Legii Codului Administrativ al României în forma adoptată de Parlament va avea consecințe grave pentru România.

Vom reveni în cursul acestei săptămâni cu precizări asupra organizațiilor civice și a personalităților care se alătură organizatorilor acestei ample manifestări pentru apărarea limbii române și a identității naționale românești, dar și cu alte detalii referitoare la desfășurarea manifestării.

Persoană de contact: Mihai Tîrnoveanu, președinte al Asociației Calea Neamului și vicepreședinte al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, nr telefon: 0722/566606, adresă de email: asociatiacaleaneamului@gmail.com

Silvia ANDREI

Orban, vizat și el de o plângere penală

Samoilă Pirău, membru PNL Sector 6, a depus plângere la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, pe numele preşedintelui PNL, Ludovic Orban, pe motiv că acesta i-a adus atingere onoarei şi demnităţii prin atitudinea sa, cerând daune morale de 200.000 de lei.

Plângerea a fost înregistrată în data de 20 iulie.

ludovic-orban-538x331„În fapt, în calitate de membru al PNL – Filiala sector 6 Bucureşti, am depus la data de 08.08.2017 la sediul central P.N.L., un dosar cu propuneri pentru platforma electorală a PNL. La data de 28.06.2018, s-a depus în Parlamentul României moţiunea de cenzură a PNL care a fost în mod suprinzător respinsă. Verificând moţiunea, am constatat că niciuna dintre propunerile şi soluţiile prezentate de mine şi alţi colegi nu au fost cuprinse în moţiunea de cenzură. Lipsa de credibilitate a conducerii PNL s-a datorat faptului că în afară de critici la adresa Guvernului, nu s-au adus propuneri şi soluţii cu privire la problemele de interes national, economic, social, cultural, de altfel în toate domeniile de activitate.

La data de 29.06.2018 m-am prezentat la sediul central cerând să îmi fie restituit dosarul cu propunerile şi studiile mele care constituie proprietate intelectuală, însă secretara Mădălina Simion, fără a se deranja să-l caute, mi-a spus că nu este de găsit folosind un ton jignitor şi nepoliticos. Dacă moţiunea de cenzură ar fi prezentat măcar o parte din propunerile şi soluţiile oferite şi ar fi fost pregătită corespunzător, dacă ar fi fost fundamentată pe idei şi propuneri concrete, moţiunea ar fi fost votată favorabil în Parlament”, se arată în plângerea depusă de liberalul Samoilă Pirău la Judecătoria Sector 1 Bucureşti, potrivit mediafax.ro. 

“În moţiunea de cenzură domnul Orban nu avea nimic de zis, rezulta că partidul opoziţiei nu are nimic de zis. Nu mă supăra dacă refuza propunerile mele, dar să spună ceva că nu îi interesează. Asta este disponibilitatea unui partid? Unde este respectul faţă de un membru de partid care propune ceva?”, a declarat Samoilă Pirău.

De ce este criticat Ludovic Orban

Samoilă Pirău îl critică pe Orban şi pentru decizia sa de a depune plângere penală pe numele Vioricăi Dăncilă. “Zice că o dă în judecată pentru trădare. Cum poţi să dai în judecată pentru trădare? E chestiune elementară. Nu poţi să spui că e trădare de patrie, trădarea a făcut-o Pacepa şi comuniştii. E dreptul ei să meargă în vizită, Iohannis a fost de acord cu ea când a numit-o”,a afirmat Pirău.

În sesizarea depusă la Judecătorie se arată că reclamantul Pirau Samoilă îl cheamă în judecată pe pârâtul Ludovic Orban, în calitate de preşedinte PNL pentru a fi obligat la daune morale, în sumă de 200.000 de lei, pentru atingerea adusă onoarei.

Georgeta AMBERT

Grecia, îngenuncheată, își plânge morții. Bilanțul victimelor incendiilor crește dramatic: 81 de oameni au pierit în infernul grecesc

Disperare și furie sunt sentimentele pe care le trăiesc în aceste zile rudele sutelor de persoane dispărute după incendiile devastatoare din estul Greciei, al căror bilanț se ridică la 80 de morți și peste 180 de răniți.

„Mati nu mai există”, a declarat primarul din  Rafina, vorbind despre cele peste 1.000 de clădiri și 300 de mașini” avariate în infern. ,,Mă tem că ar putea să existe alte victime și dispăruți”, a declarat la rândul său pentru AFP un consilier municipal din Rafina. Locuitorii și turiștii care se aflau în Mati și Rafina pentru a se bucura de mare și soare nu pot descrie ororile pe care le-au trăit în orele fatale când incendiile au izbucnit în orașele populare de pe litoral, mistuind vieți și clădiri, scrie greekreporter, în care se vorbește de inexistența unui plan de reacție al autorităților în fața dezastrelor. De asemenea, marți, procurorul Curții Supreme, Xeni Dimitriou, a ordonat o anchetă privind cauzele incendiilor pe baza indicațiilor că reactia statului la situația de urgență a fost extrem de lentă și că nici un plan de evacuare pentru o astfel de situație nu a fost în vigoare

Este stare de urgență în Grecia. Cel puțin 60 de persoane au murit, iar alte peste 100 au fost rănite, în urma incendiilor de vegetație izbucnite în apropierea capitalei, Atena

Corpurile neînsuflețite a 26 de persoane au fost descoperite marți dimineață în apropierea unei plaje din zona localității Rafina, au declarat voluntari de la Crucea Roșie și un oficial local.

Bilanțul anterior al incendiilor de vegetație, anunțat la primele ore ale dimineții de marți, era de cel puțin 24 de morți, ca mai apoi să crească la 50.

03-grecia-foc-605x-capital-1-465x390Peste 600 de pompieri sunt implicați în acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație care au cuprins zone întinse la vest și est de Atena.

Un nor de fum cu nuanțe negre și portocalii a acoperit cerul Atenei, astfel că mai multe zboruri au fost redirecționate din cauza vizibilității reduse, relatează Sky News.

„Vom face tot ce este uman posibil să ținem sub control” situația, a declarat premierul grec Alexis Tsipras, care a sugerat că există anumite suspiciuni în ceea ce privește cauzele acestor incendii.

„Sunt îngrijorat de izbucnirea simultană de incendii, atât la est, cât și la vest de Attica”, a afirmat Tsipras.

Un prim incendiu de vegetație a izbucnit într-o pădure de pini din zona localității Kineta, la 50 de kilometri vest de Atena, între capitala Greciei și Corint.

Autoritățile elene au închis autostrada Atena-Corint, una din cele două șosele majore către Peninsula Peloponez. Și traficul feroviar în zonă a fost suspendat.

Al doilea incendiu major de vegetație a izbucnit în zona Penteli, la nord-est de Atena, afectând localitățile Rafina și Mati, două destinații turistice populare.

Incendiul de vegetație din zona localității Mati, aflată la 29 de kilometri est de Atena, este considerat drept cel mai periculos astfel de incident din Grecia după un incendiu devastator care a afectat sudul Peninsulei Peloponez în august 2007, în urma căruia zeci de persoane au decedat.

Majoritatea victimelor au decedat sau au fost rănite în zona localității Mati, a declarat marți Dimitris Tzanakopoulos, purtătorul de cuvânt la Guvernului grec.

Premierul grec Alexis Tsipras şi-a scurtat o vizită în Bosnia-Herţegovina pentru a reveni de urgenţă în Grecia.

Atena a activat şi mecanismul european de protecţie civilă pentru a solicita întăriri partenerilor săi, iar Cipru şi Spania şi-au oferit deja ajutorul, a spus Yannis Kapakis, secretarul general al Protecţiei civile din Grecia.

Televiziunile au difuzat imagini cu locuitori care încercau să fugă cu maşinile şi cu numeroase imobile afectate de flăcări.

„Dacă nu aş fi plecat, aş fi ars”, a spus Maria, o pensionară de 67 de ani care locuieşte la Mati, citată de AFP. Pentru că nu a mai avut timp, ea a trebuit să-şi abandoneze cei doi câini pentru a se refugia într-o localitate apropiată.

Incendiile s-au declanşat în contextul unui val de căldură care s-au abătut asupra ţării, cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius.

Georgeta AMBERT

Beizadeaua fostului director Bancorex

De rîsul curcilor! În emisiunea lui Prelipceanu de la UM Digi24, Sebastian Burduja, beizadeaua fostului director al Bancorex, a fost invitat să comenteze gafa impardonabilă a Vioricăi Dăncilă, cînd a confundat Priștina cu Podgorița.

În doar un minut şi 20 de secunde, absolventul universităţilor Stanford şi Harvard a reuşit să se fpur şi simplu de rîsul lumii.

image-2016-01-28-20758593-70-sebastian-burdujaTocmai cînd o punea la zid pe Viorica Dăncilă pentru gafa comisă în timpul vizitei în Muntenegru, Sebastian Burduja a vrut să se dea mare, povestind cum, aflat şi el într-o vizită în Muntenegru, premierul i-ar fi mulţumit pentru sprijinul acordat de România în vederea aderării Muntenegrului la NATO!

După minute bune, Burdujan şi-a dat seama că bătuse cîmpii, căci a confundat Muntegru cu Macedonia, deci nu reţinuse nici măcar numele ţării pe care o vizitase! De fapt, beizadeaua care face eforturi teribile pentru a intra în politică habar nu avea că Muntenegru este deja membră NATO încă de anul trecut!

Emisiunea de la UM Digi24, care trebuie inclusă într-o antologie umoristică, poate fi văzută la adresa https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/reactie-psd-gafa-dancila-pristina-podgorita-969841, episodul lui Burdujan aflîndu-se între minutele 4:20-5:40. Pentru deliciul cititorilor noştri, iată transcrierea acestui fragment:

„- Cosmin Prelipceanu: Problema e că nu e o mică scăpare, e ceva foarte grav!

Sebastian Burdujan: Este, domnule Prelipceanu şi eu nici nu mai pot să rîd, pentru că umorul din punct de vedere umanizează (sic!) ceea ce se întîmplă în România şi să fii condus, să ai un guvern condus de un asemenea personaj este pur şi simplu tragic! Deci, chiar nu pot să rîd, chiar nu gust glumele legate de această doamnă. Eu cred că e şi o oportunitate foarte mare ratată, şi vă spun o poveste personală: am avut şansa să fiu invitat la summit-ul NATO ca bursier al Consiliului Atlantic, recent, unde, imediat după ce s-a extins invitaţia către Muntenegru să se alăture, să devină al 30-lea stat membru al alianţei, premierul muntenegrean a venit şi ne-a vorbit şi chiar am avut un schimb de replici cu dînsul şi îmi mulţumea pentru sprijinul pe care l-a regăsit în România pentru extinderea NATO către Muntenegru. Sigur, nu sub doamna Dăncilă, despre care dînsul nici nu auzise vreodată. Deci, să ai oportunitatea să vizitezi această ţară, după ce tocmai a fost primită cumva în clubul NATO, cu problemele pe care le are, cu denumirea la care, să recunoaştem, a fost un exemplu de civism pentru mine Muntenegru, să renunţi la o parte din identitatea ta, numele ţării… Nu, mă iertaţi, mă refer…

Cosmin Prelipceanu: Confundaţi cu Macedonia!

Sebastian Burduja: Confund cu Macedonia! Aşa este. Vedeţi, fac şi eu gafe!

Păi, ce facem, mă, nene, mă? Rîde ciob de oală spartă? Viorica Dăncilă măcar a confundat numele celor două oraşe, însă Sebastian Burduja a confundat numele ţărilor! Ba, după cum se vede, a crezut că premierul cu care a discutat la summit-ul NATO era Duško Marković, şeful guvernului din Muntenegru, deşi acesta era premierul Macedoniei, Zoran Zaev! Şi, bomboana pe colivă!, Burduja, beizadeaua, credea că Muntenegru a renunţat la numele ţării, deşi este vorba, evident, despre Macedonia, care are un vechi conflict cu Grecia pentru această denumire!

În mod normal, după acestă gafă de proporţii, Sebastian Burduja ar fi trebuit să plece din studiou cu capul plecat şi să nu mai apară niciodată în spaţiul public. Nu pentru că a făcut o gafă de acest fel, ci pentru că momentul s-a petrecut exact atunci cînd încerca s-o umilească pe Dăncilă chiar pentru o gafă asemănătoare, minunîndu-se că aceasta se află încă în funcţie.

Am înţeles că Burduja nu poate să rîdă de gafele Vioricăi Dăncilă. OK, dar de gafa lui monumentală poate să rîdă sau şi asta face parte tot din registrul tragic al umorului?

Mulţi dintre cititori se vor întreba, desigur: cine este acest Sebastian Burduja? O beizadea! Tăticul lui este Marinel Burduja, fostul director al Bancorex, banca pentru care românii plătesc şi acum o datorie uriaşă, acumulată din creditele unor „preferaţi” care nu le-au mai restituit niciodată!

Evident, după ce ne-a lăsat pe toţi în fundul gol, tăticul a avut grijă să-şi trimită odrasla la studii în America, la cele mai mari universităţi, aşa cum au făcut şi alţi îmbogăţiţi, precum Adriean Videanu sau Marian Vanghelie, în speranţa că se va întoarce cîndva în ţară, ne va scoate ochii cu diplomele obţinute şi ne va conduce şi el spre dezastru, la fel ca şi tăticuţul lui, urmînd, desigur, ca, la rîndul lui, să-şi trimită şi el copiii să studieze pe afară. Şi, tot aşa, să ne învîrtim mereu în cercul lor strîmt!

Sebi Burduja şi-a făcut chiar un partid, PACT, care s-a alăturat celor din #Rezist şi organizatorilor mitingului Diasporei din 10 august, aşa cum putem vedea în mesajul acesta ridicol, postat pe pagina partidului:

Cu alte cuvinte, beizadeaua aceasta care confundă Muntenegru cu Macedonia, deşi a absolvit cursurile unor universităţi de prestigiu cu banii tăticuţului său, care a falimentat una dintre marile bănci ale României, în loc să-şi urmeze cariera la vreo multinaţională, are ambiţia să intre în politică şi, eventual, să conducă ţara!

Fără să vreau, îmi vine în minte o vorbă a bunicii mele, care ne dojenea cînd vedea că ne luăm nasul la purtare: „mă, puţă, de ce nu-ţi bagi tu minţile în cap?” Oare nu se găseşte cineva să-i spună acelaşi lucru şi ăstuia? Dumnezeu văd că, în emisiunea lui Prelipceanu, i-a cam tras preşul de sub picioare! Noi ce facem, dormim.

Maria ANGHELACHE

Eclipsă totală de Lună în România

Fenomenul putând fi observat de oriunde din România, în afară de primele minute când Luna încă nu a răsărit

eclipsa-totala-de-luna-vizibila-din-romania-pe-15-iunie-afla-totul-despre-fenomenul-astronomic-10315Cea mai spectacloasă parte a eclipsei, intarea în umbră şi traversarea ei, va putea fi văzută în totalitate din România, potrivit informaţiilor publicate de Observatorului Astronomic.

Specialiştii precizează că “Luna va răsări la apusul Soarelui, dar în partea opusă de cer, punctul cardinal est-sud-est. În momentul răsăritului, Luna se va afla în penumbra planetei noastre, însă mai mult ca sigur, nu se va putea vedea ceva schimbat pe discul selenar. Intrarea în penumbră, momentul care este considerat începerea eclipsei, se produce la ora 20.14, când Luna se află sub orizont”.

Pentru Bucureşti, Luna va răsări la ora 20.37.

Astronomii recomandă: “După răsăritul Lunii, trebuie doar să aşteptaţi ca această să intre în umbră. Intrarea în umbră începe la ora 21.24, oră de la care veţi putea vedea cum marginea stângă a Lunii va deveni mai puţin strălucitoare decât restul discului. Nu uitaţi să priviţi Luna din când în când, pentru a vedea cum umbra avansează pe disc. Culoarea Lunii se va schimba regiunile acoperite de umbră. După numai o oră Luna se va afla în totalitate în umbra pământului, moment care se produce la ora 22.29. De atunci tot discul se va afla scufundat în umbră, căpătând nunaţe de la portocaliu la cărămiziu, acesta fiind şi momentul în care începe totalitatea”.

Maximul eclipsei, când Luna se află cel mai aproape de centrul umbrei, se produce la ora 23.22. Atunci Luna nu se va afla foarte sus pe cer, la 20 de grade înălţime deasupra orizontului, înspre sud-est.

Totalitatea durează 103 minute, fiind cea mai lungă din secolul 2000-2100, însă la diferenţă mică de eclipsele din 26 iunie 2029 şi 7 iulie 2047, care vor avea totalităţi cu durata de 102 minute.

Momentul totalităţii este spectaculos pentru că Luna va fi colorată.

Experţii afirmă că Luna “va avea nuanţe de portocaliu-roşu-cărămiziu. Discul nu va fi colorat şi iluminat uniform, partea aflată mai aproape de centrul umbrei fiind mai întunecată (partea de jos a discului)”.

La ora 00.13, Luna începe să iasă din umbră, când totalitatea se va încheia. Luna va reveni treptat la strălucirea dinainte de eclipsă.

La ora 01.19, Luna va ieşi complet din umbră, fiind mai deschisă la culoare, probabil gălbuie în partea din dreapta jos a discului.

Eclipsa se termină la ora 02.29, cu ieşirea Lunii din penumbra Pământului.

Eclipsa din 27 iulie 2018 este a doua eclipsă totală din acest an şi a treia dintr-o serie de eclipse totale care se produc între 2017 şi 2019. În total, fenomenul durează 374 de minute, iar faza de totalitate 103 minute.

Fenomenul va putea fi văzut din Europa, Africa, Rusia, Asia, Australia. Nu va putea fi văzut din America de Nord şi Sud, Japonia şi o parte din Rusia.

Pentru România, înălţimea Lunii în momentul de maxim nu va depăşi 24 de grade deasupra orizontului.

Următoarea eclipsă vizibilă din ţara noastră se va produce pe 21 ianuarie 2019. Pentru a observa aceasta eclipsă nu este nevoie de instrument astronomic. Printr-un binoclu, vor putea fi distinse mai uşor nuanţele din timpul totalităţii. Cei care fac fotografii pot ataşa aparatul foto pe un trepied, pentru că în timpul totalităţii, trebuie folosiţi timpi de expunere de 0,5-2 secunde, în funcţie de gradul de întunecare a discului lunar

Elena TURCULEANU

De ce nu a vorbit ministrul Dragnea despre protocolul cu SRI

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că protocolul secret încheiat între SRI şi Ministerul Dezvoltării, de pe vremea când era ministru, vizează securitatea cibernetică, un astfel de document fiind încheiat cu toate ministerele.

Dragnea-1000x600„În primul rând este vorba de un protocol care se referă la cyber security şi anume la protecţia datelor pe care le utilizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi instituţiile din subordine, protecţia acestor date faţă de atacurile cibernetice. Şi nu vorbim de atacuri din partea unor posibili hacker, ci şi a unor entităţi străine. E un tip de protocol care s-a încheiat, din câte ştiu eu, cu toate ministerele.

El a fost încheiat înaintea mea, eu doar am semnat revizuirea, dar asta nu înseamnă că nu sunt de acord cu ce s-a făcut înaintea mea. N-are niciun fel de legătură cu toate minciunile spuse. Nu se poate compara cu protocoale secrete semnate între SRI şi structură din Justiţie, care sunt întocmite sau încheiate într-un mod ilegal şi neconstituţional. Tipul acesta de protocoale între SRI şi instituţii publice sunt necesare, dar de aici şi până la a spune că am colaborat cu statul paralel? Şi se vede colaborarea mea cu statul paralel. O simt cu fiecare termen la judecată”, a afirmat, liderul PSD, Liviu Dragnea, la Parlament.

Dragnea ar fi vrut să vorbească despre protocol, dar…

Mai mult, șeful PSD  a precizat că a vrut să vorbească public despre acest protocol, însă a fost sfătuit să nu o facă deoarece fiind secret de serviciu ar fi putut fi „luat la întrebări” şi acuzat de înaltă trădare.

„Este secret, este un secret de serviciu. Eu am vrut să vorbesc despre el (protocolul – n.r.) acum multe luni de zile, dar fiind vorba despre mine am fost sfătuit să nu amintesc nici măcar despre titlul acestui protocol, pentru că fiind secret de serviciu, mă putea chema cineva la întrebări, iar cine ştie ce mai dădeam informaţii unor puteri străine, şi eram şi eu, din nou, acuzat de înaltă trădare”, a explicat Dragnea, citat de mediafax.ro.

Întrebat dacă este singurul protocol de acest fel pe care l-aţi semnat în calitate de ministru, Liviu Dragnea a răspuns: „Da, din câte îmi aduc eu aminte”.

Liderul PSD a adăugat că ar fi indicat ca premierul să facă o analiză legată de toate protocoalele încheiate între instituţii şi SRI şi că ar fi bine ca Serviciul Român de Informaţii să desecretizeze toate protocoalele pe securitate cibernetică, „ca să se termine cu legendele acestea”.

„Din câte ştiu eu, sunt peste 100 şi ceva de protocoale semnate cu SRI de către ministere şi alte instituţii. Eu cred că doamna premier ar trebuie să facă o analiză serioasă şi să vadă care protocoale de genul acesta nu sunt fireşti şi nu sunt legale. Din câte ştiu eu s-a cerut la toate instituţiile şi se va cere SRI să fie de acord cu desecretizarea. Cred că ar fi bine să desecretizeze SRI protocoalele pe cyber security ca să se termine cu legendele acestea”,a conchis Dragnea.

Florin NAHORNIAC